Zriaďovacia listina RÚVZKE

Verzia pre tlačPDF verzia

Rozhodnutie

 

o zrušení Štátneho zdravotného ústavu

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov ako zriaďovateľ štátnych zdravotníckych zariadení a štátnych zdravotných ústavov

 

zrušuje

 

dňom 31. 12. 2003 štátnu rozpočtovú organizáciu s názvom Štátny zdravotný ústav so sídlom v Košiciach zriadenú zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 24. 11. 1994 č. 4202/1994 – A.

 

Práva a povinnosti zamestnancov Štátneho zdravotného ústavu so sídlom v Košiciach ako aj hmotný a nehmotný majetok evidovaný k 31. 12. 2003 v tejto zrušenej rozpočtovej organizácii prechádzajú v plnom rozsahu dňom 1. 1. 2004 na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, zriadený zák. NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

 

Bratislava 22. 12. 2003

číslo: 07137-9/2003-HH

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia