Kontroly prevádzok s výrobou a predajom zmrzliny počas letnej sezóny (2013)

Verzia pre tlačPDF verzia

Počas letnej sezóny 2013 boli vykonané úradnej kontroly zamestnancami tunajšieho úradu odboru hygieny výživy v prevádzkach s výrobou a predajom zmrzliny situované na území okresu Košice-mesto a Košice-okolie zamerané na:

 • dodržiavanie zásad osobnej zamestnancov a prevádzkovej hygieny,
 • doklady o odbornej a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov,
 • pôvod tovaru - vysledovateľnosť potravín, vedenie evidencie,
 • podmienky manipulácie s potravinami (napr. dodržiavanie teplotného reťazca, manipulácia so surovinami, používanie potravín po dobe spotreby, hygienická úroveň podávania zmrzliny),
 • označovanie predávanej zmrzliny (azofarbivá, alergény) - informácia pre spotrebiteľa,
 • overenie doby predaja zmrzliny najdlhšie 24 hodín po jej zmrazení,
 • námatkový odber sterov z prostredia, pracovných plôch, odevov a rúk zamestnancov,
 • námatkový odber vzoriek zmrzlín na mikrobiologické, senzorické a chemické posúdenie.

 

Výsledky z kontrol:

 1. počet vykonaných kontrol - 27
 2. počet skontrolovaných zariadení - 26
 3. zistenie nedostatkov (v štyroch zariadeniach):
  • v prevádzkovej hygiene - napr. výskyt škodcov-mravcov vo výrobnom priestore, a to na pracovných plochách, vo výrobníku zmrzliny, v arómach, ktoré boli preliate z originálnych nádob do nádob v prevádzke, pomocný priestor nebol udržiavaný v čistote, uskladnené v ňom boli osobné veci zamestnanca, čistiace prostriedky a upratovacie pomôcky, neudržiavané zariadenia na osobnú hygienu pre zamestnancov, dvere na záchode poškodené, v čase kontroly zvesené, chýbal poklop na nádrži záchodovej misy, steny a podlaha znečistené, miestami poškodené, priestor komunikačnej chodby zatarasený prepravnými obalmi
  • v osobnej hygiene nevybavenie umývadla prostriedkami na umytie a osušenie rúk
  • v nesprávnej manipulácii so surovinami a hotovými výrobkami - napr. uloženie porcovacieho náradia na zmrzlinu v umývadle na ruky, oplachovanie porcovacieho náradia na zmrzlinu v stojatej vode, uchovávanie kryštálového cukru (cca 100kg) na výrobu zmrzliny v neúčelovom priestore (v šatni pre zamestnancov)
  • v označení predávanej zmrzliny – v dvoch prevádzkach neboli označené alergény ani farbivá u predávaných zmrzlín
  • počet uložených opatrení - 2 – zákazy prevádzok na dobu do odstránenia nedostatkov (podľa ust. § 20 ods.9 a 12 zákona č.152/1995 Z. z. a čl. 54 ods. 2 písm. e) nar. (ES) č. 882/2004)
 4. počet uložených blokových pokút/celková suma – 0
 5. počet navrhnutých sankcií/celková suma – 4/2900 €
 6. počet odobraných sterov z prostredia, pracovných plôch, odevov a rúk zamestnancov – 30, v troch steroch boli zistené vysoké počty koliformných baktérií
 7. počet odobratých vzoriek zmrzlín – 113, z toho 92 vzoriek bolo vyšetrených mikrobiologicky a senzoricky a 21 vzoriek vyšetrených na prítomnosť syntetických farbív

 

Z celkového počtu mikrobiologicky vyšetrených vzoriek zmrzlín - 92, kritériám hygieny procesu výroby podľa Potravinového kódexu SR (príloha č. 2 k štvrtej hlave druhej časti) a nariadenia komisie (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny v platnom znení nevyhovelo 27 vzoriek, pre prekročenie počtu Enterobacteriaceae, kvasiniek, koliformných baktérií v 1 ml.
Za nevyhovujúce vzorky zmrzlín budú výrobcom uplatnené úhrady nákladov v zmysle ust. § 20 ods. 4 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z., o potravinách v znení neskorších predpisov.

 

Vzorky zmrzlín vyšetrené chemicky na prítomnosť farbív – 21, vyhoveli požiadavkám Nariadenia komisie (EÚ) č. 1129/2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu EP a Rady (ES) č. 1333/2008 vytvorením zoznamu Únie obsahujúceho prídavné látky v potravinách.

 

V Košiciach, dňa 20. 9. 2013
Spracovala: MVDr. Eva Gajancová

 

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia