Vyzvi srdce k pohybu (2019)

Verzia pre tlačPDF verzia

Vyzvi srdce

Kampaň pod záštitou ÚVZ SR a SEVS

Pod týmto názvom sa nesie celonárodná kampaň zameraná na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie Slovenska. V roku 2019 sa realizuje jej 8. ročník, ktorý organizujú všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR (ďalej len RÚVZ) pod gesciou RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici v rámci medzinárodného programu CINDI WHO.

Cieľom kampane je povzbudiť čo najviac ľudí, aby začali žiť zdravšie a zaradili do svojho voľného času pohybovú aktivitu akéhokoľvek druhu (chôdza/turistika, beh, bicyklovanie, plávanie, športové hry, tanec, aerobik a i.). Vytvorenie návyku na pravidelný pohyb je dôležitým faktorom v podpore zdravia a v prevencii chronických ochorení (ako nadváha a obezita, srdcovocievne ochorenia vrátane vysokého krvného tlaku, funkčné poruchy a ochorenia pohybového ústrojenstva, cukrovka 2. typu, niektoré druhy rakoviny atď.).

Súťaž prebieha v čase od 25. 3. do 16. 6. 2019. Účastníci majú možnosť byť zaradení do žrebovania a vyhrať atraktívne ceny. Základnou podmienkou je venovať sa pohybu minimálne počas štyroch za sebou nasledujúcich týždňov od 25. 3. do 16. 6. 2019, aspoň štyrikrát týždenne, v rozsahu 210 a viac minút v týždni. Každý súťažiaci (nad 18 rokov) musí mať dospelého svedka a môže (ale nemusí) mať jedného detského podporovateľa vo veku 7 – 18 rokov (ten môže do súťaže nahovoriť aj viacerých dospelých, mal by pre nich vymyslieť aspoň tri pohybové aktivity a napísať o spoločných akciách záznam).

Detailnejšie informácie sa nachádzajú na:

Účastníkom súťaže ponúkame zdarma vstupné a výstupné vyšetrenie v Poradni zdravia (stanovenie hladiny celkového cholesterolu, HDL, triacylglycerolov, glukózy z kapilárnej krvi, meranie krvného tlaku, pulzu, hmotnostného percenta telesného tuku a výpočet vybraných antropometrických indexov). Odber krvi sa robí nalačno v pondelok až piatok v čase od 8:00 do 10:00 hod. (na základe objednania sa).

Záujemcovia o poradenstvo k súťaži a uvedené vyšetrenia nás môžu kontaktovať na:

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
 • Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu
 • Oddelenie výchovy k zdraviu
 • Rooseveltova 8
 • 040 01 Košice
 • 055/611 42 30
 • podporazdravia@ruvzke.sk
 • vkz@ruvzke.sk

 

Vyplnený účastnícky list po ukončení účasti v súťaži je potrebné poslať resp. osobne odovzdať na:

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
 • Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
 • Cesta k nemocnici 1
 • 975 56 Banská Bystrica

alebo osobne odovzdať na:

 

Zostavil: Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia