Svetový deň hygieny rúk - 5. máj (2019)

Verzia pre tlačPDF verzia

Kampaň
„Save Lives: Clean Your Hands“
„Umývaj si ruky - zachrániš život“
v rámci programu WHO
„Clean Care Is Safer Care“
„Čistá starostlivosť je bezpečná starostlivosť“

 

Logo WHO

 

Dňa 5. mája 2019 sa v SR uskutoční 11. ročník kampane „Save Lives: Clean Your Hands“ („Umývaj si ruky - zachrániš život“), ktorý je súčasťou programu WHO „First Global Patient Safety Challange - Clean Care is Safer Care“. Hlavným cieľom kampane je poukázať na význam správnej hygieny a dezinfekcie rúk, ktorá je jedným z najúčinnejších krokov prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká.

 

Správna hygiena rúk patrí medzi najdôležitejšie spôsoby prevencie nozokomiálnych nákaz. Heslo tohtoročnej kampane je „Bezpečná zdravotná starostlivosť pre všetkých – je to vo vašich rukách“.
Svetová zdravotnícka organizácia opätovne vyzýva nemocnice k registrácii do siete nemocníc, ktorú buduje.

 

Zaregistrovaním sa nemocnica stane súčasťou medzinárodného hnutia, ktoré si kladie za cieľ pozdvihnúť povedomie o správnej hygiene rúk. Do siete je zatiaľ prihlásených 21 372 nemocníc z celého sveta, v rámci Slovenskej republiky je registrovaných 38 nemocníc.

 

V januári 2019 prijala Vláda SR Národný plán kontroly infekčných ochorení (NPKIO), ktorého garantom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Jedným z jeho hlavných cieľov je realizácia Národného programu hygieny rúk – Národná kampaň čisté ruky.

 

Opatrenia v rámci celonárodného programu hygieny rúk majú zabezpečiť účinnejšiu prevenciu odvrátiteľných nozokomiálnych nákaz. Každé lôžkové zariadenie musí zabezpečiť vykonávanie účinnej dezinfekcie rúk zdravotníckych pracovníkov, manažmenty nemocníc majú venovať tejto problematike náležitú pozornosť a prijať štandardizovaný program hygieny rúk. K základným povinnostiam patria povinné školenia o hygiene rúk a pravidelné kontroly vedomostí zdravotníckych pracovníkov o nej. Kvartálne sa bude sledovať compliance hygieny rúk a spotreba alkoholovej dezinfekcie v litroch/počet lôžkodní. Program budú vykonávať pracovníci zodpovední za výkon prevencie a kontroly infekcií priamo v zdravotníckom zariadení, koordinovať ho budú jednotlivé regionálne úrady verejného zdravotníctva.

 

Podrobnejšie informácie a edukačné materiály sú dostupné na stránke WHO, ÚVZ SR a RÚVZ so sídlom v Trenčíne.

 

Materiály kampane:

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia