Nachádzate sa tu

Registre odborne spôsobilých osôb

Verzia pre tlačPDF verzia

Podľa § 6 ods. 3 písm. h) a ods. 6 zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach vedie registre odborne spôsobilých osôb.

Podľa § 16 ods. 30 zák. č. 355/2007 Z. z. odborne spôsobilá osoba sa zapisuje do registra odborne spôsobilých osôb. Register odborne spôsobilých osôb je verejne prístupný na webovom sídle príslušného orgánu verejného zdravotníctva a obsahuje meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu odborne spôsobilej osoby a druh činnosti, na ktorú sa osvedčenie vydáva.

S účinnosťou od 1. 6. 2010 je doba platnosti osvedčenia upravená v citovanom zákone takto:

  • podľa § 16 ods. 31 cit. zákona osvedčenie v odbornej spôsobilosti sa udeľuje na dobu neurčitú,
  • podľa § 63a cit. zákona (prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. 6. 2010) osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané a platné do 31. 5. 2010 sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas.
    To znamená, že osvedčenia o odbornej spôsobilosti, v ktorých je doba platnosti uvedená do 31. mája a neskôr, sa automaticky z moci zákona stávajú osvedčeniami na dobu neurčitú. Nie je potrebné, aby držitelia takéhoto osvedčenia žiadali úrady verejného zdravotníctva SR o zmenu časti osvedčenia.
    Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti s dobou platnosti do 30. mája 2010 alebo skôr končí dňom uvedeným v osvedčení. U týchto osvedčení sa doba platnosti nemení.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach nevydáva žiadne potvrdenia o predĺžení platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

 


 

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ OSÔB:

 


Rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy ustanovuje
Vyhláška MZ SR č. 209/2014 Z. z.

 

 


 

Sadzobník správnych poplatkov

Spôsob úhrady správneho poplatku

| Domov | Technická podpora | Mapa stránok | Vyhlásenie o cookies | Vyhlásenie o prístupnosti | Nahlásiť problém |

© Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice, SR +421/55/7860101, https://www.ruvzke.sk