Petície

Verzia pre tlačPDF verzia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach zverejňuje výsledky vybavenia petícií v zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Orgán verejnej moci (OVM) je povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na elektronickej úradnej tabuli, ak to technické podmienky umožňujú, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia.

 

Úradné oznamy sú zároveň dostupné aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy

 

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia