Odbor epidemiológie

Verzia pre tlačPDF verzia

Vedúci odboru:
   MUDr. Veronika Tarkovská
   055/7860 162
   
   

Odbor:
   055/7860 164
   epi@ruvzke.sk
Adresa:
   Ipeľská 1 (GPS: 48°43'23"N 21°14'03"E)

 


 

Odbor epidemiológie sa člení na:
a) odd. infekčnej epidemiológie
b) odd. nemocničných nákaz, dezinfekcie a sterilizácie v zdravotníckych zariadeniach

Oddelenie infekčnej epidemiológie
skúma výskyt a rozdelenia infekčných ochorení, ktoré sa vyskytujú v populácii, navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť. Cieľom infekčnej epidemiológie je prispievať k znižovaniu chorobnosti na infekčné ochorenia, postupné obmedzovanie výskytu, spomalenie až zastavenie šírenia nákaz ako aj znižovanie úmrtnosti na infekčné diagnózy. Práca je zameraná na monitorovanie výskytu infekčných chorôb a analýzu epidemiologickej situácie, analýzu faktorov ovplyvňujúcich vznik, priebeh a následky infekčných chorôb, vykonávanie surveillance vybraných nákaz, vykonávanie činností spojených s elimináciou až eradikáciou vybraných nákaz, plánovanie, vypracovávanie, organizáciu, riadenie a koordináciu represívnych protiepidemických opatrení a účasť na ich výkone v ohniskách nákazy, sledovanie a kontrola účinnosti preventívnych a represívnych protiepidemických opatrení, hodnotenie, kontrolu a účasť na opatreniach zameraných na prerušenie cesty prenosu pôvodcu nákazy. Ďalej je činnosť odboru zameraná na prešetrovanie chorôb z povolania infekčnej etiológie, plánovanie, vypracovávanie, organizáciu, riadenie a koordináciu imunizačného programu, vrátane organizácie a riadenia výkonov špecifickej profylaxie a účasť na ich výkone, hodnotenie imunitného stavu obyvateľstva na základe kontrol očkovania, resp. imunologických prehľadov, konzultačnú činnosť v oblasti ochorení preventabilných očkovaním. V tejto oblasti odbor zabezpečuje realizáciu odporúčaní Európskeho centra pre kontrolu chorôb (ECDC) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v epidemiologickom dohľade a v činnostiach zameraných na kontrolu chorôb a zdravotno-výchovnú činnosť v oblasti prevencie infekčných ochorení. Odbor aktívne zavádza a využíva: EPIS, systém rýchleho varovania (EWRS) a iné programy.

Oddelenie epidemiológie nemocničných nákaz a starostlivosti o zdravotnícke zariadenia
vykonáva surveillance vybraných nozokomiálnych nákaz, konzultačná a metodická činnosť na úseku boja s nozokomiálnymi nákazami, plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia represívnych protiepidemických opatrení a účasť na ich výkone pri výskyte závažných nozokomiálnych nákaz alebo pri epidemickom výskyte nozokomiálnych nákaz. Odbor vykonáva štátny zdravotný dozor v zdravotníckych zariadeniach, vypracováva návrhy na používanie biologických faktorov a na činnosti, ktoré môžu mať za následok vystavenie zamestnancov biologickým faktorom, návrhov na schválenie prevádzkových poriadkov a ich zmien, návrhov na nakladanie s nebezpečným odpadom. Vykonáva kontrolu zabezpečovania dezinfekcie, sterility predmetov, kontrolu mikrobiálnej čistoty ovzdušia, kontrolu funkčnej schopnosti rôznych druhov sterilizátorov. Zapája sa do intervenčných projektov v rámci kraja a SR, vykonáva metodické a odborné vedenie zdravotníckych zariadení, prešetruje choroby z povolania infekčnej etiológie u zdravotníckych pracovníkov. Odbor sa podieľa na realizovaní odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie v epidemiologickom dohľade a v činnostiach zameraných na kontrolu nozokomiálnych nákaz, výskytu multirezistentných bakteriálnych kmeňov.

Odbor sa podieľa na pregraduálnej a postgraduálnej výchove lekárov, iných odborných pracovníkov. Podieľa sa na zdravotno-výchovných aktivitách úradu a na plnení úloh v podpore zdravia, na včasnom varovaní verejnosti o závažných rizikách, mimoriadnych udalostiach a možnosti účinnej ochrany. Podieľa sa na preskúšavaní a overovaní odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti. Na krajskej úrovni vykonáva nadstavbové činnosti, konzultácie a metodicky a odborne vedie a koordinuje činnosť RÚVZ v kraji na zverenom úseku verejného zdravotníctva.

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia