Kontrola dodržiavania zákona o ochrane nefajčiarov

Verzia pre tlačPDF verzia
Cigareta

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach za účelom ochrany zdravia ľudí pred škodlivými účinkami pasívneho fajčenia upozorňuje verejnosť na dodržiavanie zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona NR SR č. 465/2005 Z. z. Zákon o ochrane nefajčiarov nadobudol účinnosť 1. júla 2004. Prijatím tohto zákona a jeho zmenou účinnou od 1. novembra 2005, Regionálne úrady verejného zdravotníctva ako orgány na ochranu zdravia získali kompetenciu prejednávať priestupky uvedené v § 11 ods. 1 písm. b) a c) tohto zákona. Uvedených priestupkov sa dopustí ten, kto poruší zákaz fajčenia:

 1. na verejných letiskách, v dráhových vozidlách verejnej osobnej dopravy, vo vozidlách osobnej dopravy, v priestoroch staníc a zastávok, v čakárňach, v prístreškoch a na zastávkach, na krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach do vzdialenosti štyri metre od vymedzenej plochy nástupíšť,
 2. v zdravotníckych zariadeniach okrem fajčiarní, ktoré sú vyhradené na psychiatrických oddeleniach,
 3. v základných školách, stredných školách a v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach a v priestoroch detských ihrísk,
 4. vo vysokých školách a v študentských domovoch,
 5. v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní,
 6. v divadlách, kinách, na výstaviskách, v múzeách, galériách a iných kultúrnych zariadeniach, v športových zariadeniach a v predajniach,
 7. v
  1. úradných budovách okrem fajčiarní,
  2. obchodných domoch okrem priestorov v obchodných domoch, ktoré sú stavebne oddelené tak, aby škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, neprenikali do verejne prístupných priestorov obchodných domov a neznečisťovali verejne prístupné priestory obchodných domov,
 8. v zariadeniach spoločného stravovania okrem tých zariadení, ktoré majú pre nefajčiarov vyhradených najmenej 50 % z plochy, ktorá je stavebne oddelená od časti pre fajčiarov tak, aby do priestoru vyhradeného pre nefajčiarov neprenikali škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, pričom priestor pre nefajčiarov musí byť umiestnený pri vstupe do zariadenia,
 9. v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
 10. v priestoroch, v ktorých sú mladiství vo väzbe alebo v ktorých vykonávajú trest odňatia slobody.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach upozorňuje, že jeho zamestnanci vykonávajú kontroly dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona NR SR č. 465/2005 Z. z.

 

Poradňa odvykania od fajčenia

 

Nefajčiť

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia