O úrade

Verzia pre tlačPDF verzia

Dňom 1. 9. 2007 nadobudol účinnosť zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zrušil zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva ako orgán verejného zdravotníctva pri svojej činnosti postupuje v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z., všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach má pôsobnosť pre územný obvod okresov Košice I - IV a Košice - okolie, je orgánom radiačnej ochrany v územnom obvode Košického a Prešovského kraja a v oblasti metodického usmerňovania iných RÚVZ v územnom obvode Košického kraja.

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia