Kontakty

Verzia pre tlačPDF verzia

Sekretariát:
Ipeľská 1, 040 11 Košice
055/7860 101
sekretariat@ruvzke.sk
fax: 055/7860 151

 

Podateľňa:
Ipeľská 1, 040 11 Košice
055/7860 138
podatelna@ruvzke.sk
hodiny Úradné hodiny podateľne

 



[ MAPA ]
Google+: P6FM+5J Košice

 

Konzultácie a poradenstvo:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach poskytuje konzultácie a poradenstvo v rámci svojej pôsobnosti a činnosti pre podnikateľské subjekty a verejnosť po telefonickom dohovore s príslušným vedúcim odboru. Kontakty na vedúcich odborov sa nachádzajú nižšie.

 

COVID-19 infolinka:

V súvislosti s výskytom nového koronavírusu 2019-nCoV je na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach pre verejnosť zriadená infolinka "call centrum":

Pondelok až piatok (v pracovných dňoch) 8:00 - 14:00 na telefónnom čísle: 0918 389 842

 

 

 

Ústredné pracovisko, Ipeľská 1, Košice

Workplace Phone
Ústredné pracovisko
Ipeľská 1, 040 11 Košice
GPS: 48°43'23"N 21°14'03"E
Informátor
055/7860 111
resp.
055/7860 ...
Regionálny hygienik a generálny tajomník služobného úradu
   MUDr. Zuzana Dietzová, PhD., MPH

101
Úsek regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu
sekretariát

101
Referát vzdelávania
   Darina Dravecká

102
ODBOR
   osobný úrad
   Ing. Iveta Ducsayová

147
101
ODBOR
   ekonomiky a prevádzky
   Ing. Milena Pancáková

128
127
ODBOR
   dokumentačno - právny
   JUDr. Jana Hajduková

106
107
Odd. informatiky
   Ing. Peter Zrotka
121
120
ODBOR
   epidemiológie
   MUDr. Veronika Tarkovská

164
162
ODBOR
   hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
   MVDr. Eva Gajancová

153
165
ODBOR
   radiačnej ochrany
   doc. RNDr. Andrea Čipáková, PhD.

170
176
ODBOR
   chemických analýz
   Ing. Martina Tomaszová

183
185
NRC pre hodnotenie neskorých účinkov chemických látok metódami genetickej toxikológie
    RNDr. Dagmar Gajdošová
 
145

 

 

 

Detašované pracovisko, Rooseveltova 8, Košice

Workplace Phone
Detašované pracovisko
Rooseveltova 8, 040 11 Košice
GPS: 48°43'06"N 21°15'39"E
Informátor
055/611 42 50
resp.
055/...
ODBOR
   hygieny životného prostredia a zdravia
   MUDr. Zuzana Dietzová, PhD., MPH

611 42 18
729 43 44
ODBOR
   hygieny detí a mládeže
   MUDr. Jana Kollárová, MPH - zástupca regionálneho hygienika

611 42 13
611 42 33
ODBOR
   preventívneho pracovného lekárstva
   MUDr. Daniela Tarabčáková

611 42 12
611 42 27
ODBOR
   mikrobiológie životného prostredia
   MVDr. Viliam Bizub

729 43 43
 
NRC pre koagulázopozitívne stafylokoky a ich toxíny
    MVDr. Viliam Bizub
 
729 43 43
NRC pre listeriózu
   MVDr. Viliam Bizub
 
729 43 43
ODBOR
   podpory zdravia a výchovy k zdraviu
   RNDr. Eva Schnitzerová, PhD. - poverená vedením odboru

611 42 30
611 42 62

 

 

 

Detašované pracovisko, Senný trh 4, Košice

Workplace Phone
Detašované pracovisko
Senný trh 4, 040 11 Košice
GPS: 48°43'07"N 21°15'58"E
055/...
ODBOR
   lekárskej mikrobiológie
   MUDr. Viera Lengyelová


622 75 67
NRC pre diftériu
   MUDr. Viera Lengyelová

622 75 67
NRC pre syfilis
   MUDr. Beáta Nadzonová

625 61 93

 

 

Kontakty pre nahlasovanie chorobnosti v školských a predškolských zariadeniach:
Odbor hygieny detí a mládeže - 0918 389 840, 055 / 611 42 13, 055 / 611 42 15 alebo e-mailom na hdm@ruvzke.sk

 

 

Ako nás nájdete:

[ Vyhľadať cestu ]

Google+: P6FM+5J Košice


 

QR kód
(vizitka - s kontaktnými údajmi)
QR kód s kontaktnými údajmi (klikni pre originálnu veľkosť QR kódu)

 

Hovory sú spoplatňované podľa cenníkov služieb operátorov poskytujúcich telekomunikačné služby ako hovory na bežnú pevnú linku. Žiadne volanie nie je službou s osobitnou tarifikáciou.

 

 

Aktualizované: 18. júl 2023 - 12:55

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia