História úradu - inštitucionálne zabezpečenia výkonu verejného zdravotníctva

Verzia pre tlačPDF verzia

HISTÓRIA VÝVOJA

V r. 1950 - 1951 boli na území Košického kraja 2 zdrav. zariadenia preventívneho zamerania - pobočka Štátneho zdravotno-sociálneho ústavu (ŠZSÚ) a Ústav pracovného lekárstva v Košiciach. Dňom 1.1.1952 dochádza k organizačnej prestavbe obidvoch zariadení a k ich zlúčeniu. Tým sa vytvorila báza na sformovanie novej inštitúcie Krajskej hygienicko-epidemiologickej stanice v Košiciach, s pôsobnosťou pre Košický kraj. V r. 1960 sa rozširuje jej pôsobnosť pre celé východné Slovensko (VSK).

V tomto postavení plnila Krajská hygienická stanica (KHS) Košice svoju spoločenskú úlohu v prevencii chorôb 30 rokov, do 31.12.1990, kedy bola zrušená. Úlohy plnila ďalej pod novými názvami a v nových podmienkach (ŠÚHE, ŠŠZÚ, ŠZÚ, RÚVZ).

K prechodnej zmene dochádza len v r. 1967 - 1970, kedy došlo v ČSSR k zrušeniu krajov a k vytvoreniu oblastí. Názov KHS Košice sa mení na Oblastnú hygienicko-epidemiologickú stanicu Košice (Obl. HS). Jej náplň práce sa v podstate nezmenila – bola odbornou bázou pre zástupcu hlavného hygienika SSR pre Východoslovenskú oblasť (predtým krajského hygienika). V r. 1971 sa vytvárajú znovu kraje a krajské národné výbory, znovu sa nazýva KHS Košice.

V r. 1991 sa KHS mení na Špecializovaný ústav hygieny a epidemiológie (ŠÚHE), ktorý plní špecializované zdrav. úlohy v regióne východného Slovenska, ako aj úlohy určené MZ SR pre celé územie SR.

Novú koncepciu ochrany zdravia ľudí prináša zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí s účinnosťou od 1.1.1995.

Od 1.1.1995 sa názov ústavu ŠÚHE mení na Špecializovaný štátny zdravotný ústav (ŠŠZÚ) Košice.

Racionalizačné opatrenia v sieti zdrav. zariadení na Slovensku v rokoch 1997 a 1998 sa významne dotkli aj všetkých troch ŠZÚ situovaných v Košiciach – ŠŠZÚ, ŠZÚ Košice-mesto a ŠZÚ Košice-okolie. Rozhodnutím MZ SR sa s účinnosťou od 1.7.1997 zlučuje ŠŠZÚ Košice so ŠZÚ Košice-okolie a od 1.1.1998 aj so ŠZÚ Košice-mesto. Zriaďovacou listinou MZ SR č. 2616/97-A zo dňa 12.12.1997 vzniká od 1.1.1998 ŠZÚ Košice. Predmetom činnosti ŠZÚ Košice sa stala náplň práce všetkých troch pôvodných ŠZÚ.

Uvedenými organizačnými zmenami sa vytvoril druhý najväčší ŠZÚ, v súčasnosti RÚVZ so sídlom v Košiciach, na Slovensku.

Rozvoj verejného zdravotníctva, moderné ponímanie pojmu verejné zdravie a nové vymedzenia zodpovednosti za jeho nielen ochranu, ale aj podporu a rozvoj prináša zák. č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve, ktorý bol v krátkom čase nahradený zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

 

ÚDAJE O PRÁVNYCH PREDCHODCOCH SÚČASNÉHO ÚRADU

História jednotlivých zariadení HS, z ktorých vznikol dnešný úrad:

 

Krajská hygienická stanica Košice (KHS)

1. Vznik:
R. 1952 a pod týmto názvom existovala až do r. 1991.
2. Umiestnenie:
Menilo sa niekoľkokrát, keďže plánovaná výstavba od r. 1958 sa doteraz neuskutočnila.
Pracoviská KHS sa premiestňovali 15 krát!

Oremburg
"Oremburg" pred dokončením na ul. Považská (1980)

Zaklady pre budovu Hygieny ziarenia
Základy pre novostavbu budovy Hygieny žiarenia, v pozadí budova KHS na ul. Ipeľská (1991)

3. Riaditelia – krajskí hygienici:

1952 - 1974
MUDr. Ivan Kratochvíl
riaditeľ a krajský hygienik VSK

1975 - 1990
MUDr. Miroslav Michalus
riaditeľ a krajský hygienik VSK

1990
MUDr. Štefan Lukács
dočasne poverený funkciou riaditeľa

1990 - 1994
MUDr. Oľga Ivanová
riaditeľka

1994 - 1997
MUDr. Miriam Démantová
riaditeľka, v r. 1996 - 1997 aj krajská hygienička KE kraja

1997 - 1999
MUDr. Lýdia Vozárová
riaditeľka a krajská hygienička KE kraja

1999 - 2008
MUDr. Pavol Slezák
riaditeľ a krajský hygienik KE kraja, regionálny hygienik RÚVZ so sídlom v Košiciach

 

Okresná (Mestská) hygienická stanica Košice (OHS - MHS)

MHS-Marxova
Mestská hygienická stanica na ul. Marxova (1971)

MHS-Rooseveltova
Mestská hygienická stanica na ul. Rooseveltova 8 (1976)

Zmeny názvov:
 • Mestská hygienická stanica (MHS) – od r. 1971
 • Hygienická stanica mesta Košice (HS mesta Košice) – od r. 1983
 • Ústav hygieny mesta Košice (ÚHE mesta Košice) – od r. 1991
 • Štátny zdravotný ústav Košice-mesto (ŠZÚ Košice-mesto) – od r. 1994 - 1997
1. Vznik:
R. 1952, k 31.12.1997 dochádza k zániku zlúčením so ŠŠZÚ Košice.
2. Umiestnenie:
V r. 1976 - 1997 ul. Rooseveltova 8, adaptácia bytového domu.
V r. 1981 - 1997 ul. Rooseveltova 6, rozšírenie MHS pre odbor hygieny práce a laboratóriá.
3. Riaditelia – okresní (mestskí) hygienici:

1952 - 1958
MUDr. Albín Holéczy

1959 - 1960
MUDr. Axénia Niczkyová
(poverená riadením)

1960 - 1962
MUDr. Eugen Marčok

1962 - 1972
MUDr. Valter Bauer

1972 - 1977
MUDr. Ján Nemec

1977 - 1990
MUDr. Karol Lukáč

1991 - 1997
MUDr. Katarína Strmenská

 

Okresná hygienická stanica Košice-vidiek (OHS)

1. Vznik a zánik:

V priebehu r. 1971 došlo k rozdeleniu jednotnej OHS Košice na 2 zariadenia HS (v súlade s administratívno-správnym členením), a to MHS Košice a OHS Košice-vidiek. Pracovníci a materiálne vybavenie boli delimitované podľa potrieb obidvoch okresov. Laboratórne zložky ostali v rámci MHS, na OHS Košice-vidiek vznikli len terénne útvary. V r. 1997 dochádza k zlúčeniu so ŠŠZÚ Košice.


2. Umiestnenie:

OHS sa umiestnila v neúčelovom objekte na ulici Generála Petrova (t. č. Mlynská ulica), kde sídlilo aj riaditeľstvo OÚNZ. K dispozícii bolo 5 - 6 miestností.

V r. 1981 - 1997 na sídlisku Mier v Košiciach, 6 bytových jednotiek, po odsťahovaní terénnych oddelení KHS na Považskú ulicu do novopostaveného baráku typu „Oremburg“. Počas celého obdobia bola OHS Košice-okolie najhoršie umiestnenou OHS vo VSK.

3. Riaditelia – okresní hygienici:

1972 - 1977
MUDr. Eugen Marčok

1977 - 1991
MUDr. Július Parkányi

1991 - 31.1.1994
MUDr. Michal Kutaš

1.2.1994 - 30.6.1994
MUDr. Imrich Fogmeg

1.7.1994 - 15.3.1995
MUDr. Albína Koporová, CSc.

16.3.1995 - 30.6.1997
MUDr. Lýdia Vozárová

 

4. Rozvoj útvarov a organizačnej štruktúry:

Pri svojom vzniku sa OHS členila na 2 oddelenia: oddelenie hygieny, oddelenie epidemiológie.

Od r. 1975 sa OHS člení v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SSR č. 19/75 Zb. na oddelenia: hygiena všeobecnej a komunálnej (MUDr. M. Selínová), hygiena detí a dorastu (MUDr. A. Koporová), hygiena výživy (MVDr. J. Molčan), hygiena práce (Ing. Legényová), oddelenie epidemiológie a DDD (MUDr. I. Fogmeg).

5. Personálne obsadenie:

OHS mala pri vzniku 12 - 15 zamestnancov, na konci obdobia (r. 1996) spolu 35 zamestnancov, z čoho bolo: 3 - 4 lekári, 5 - 6 iných vysokoškolákov, 15 - 20 AHS, 5 vodičov a prevádzkových pracovníkov.

6. Územná pôsobnosť:

Len v rámci okresu Košice-vidiek.

7. Náplň práce a hlavné hygienicko-epidemiologické problémy:

OHS počas celého obdobia svojej činnosti vykonávala BHD a PHD, ako aj protiepid. opatrenia v okrese v súlade s ustanoveniami zákona č. 20/66 Zb. – o starostlivosti o zdravie ľudu. Laboratórne vyšetrenia pre OHS vykonávala MHS a KHS Košice.

Hlavné riešené problémy súviseli s potrebami HSA Košice:
 • zásobovanie pitnou vodou – vodárenské zdroje košického vodovodu boli situované prevažne na území okresu KS. Okrem toho, samotný okres (s vidieckym osídlením) mal veľmi nízku hygienickú úroveň zásobovania – nízke % HZ, zlá kvalita vody v studniach pre lokálne zásobovanie obyvateľov – dusičnany,
 • znečisťovanie ovzdušia – veľké zdroje znečistenia situované v meste KE, znečisťovali ovzdušie v sídlach okresu (VSŽ – v PHO je 12 obcí, SMZ, TEKO, Spaľovňa TKO),
 • hygienická problematika odpadových látok – odpad z Košíc, najmä z VSŽ i mesta (tekutý i tuhý) znečisťoval obce v okrese KS (Sokoľanský potok, Hornád z ČOV),
 • hygienická problematika prímestských rekreačných oblastí Košíc – Ružín, Bukovec, Čaňa, ako aj zariadenia letnej rekreácie mládeže (Zlatá Idka, Šugov).

V samotnom okrese prevažovala hygienicko-epidemiologická problematika vidieka a hyg. problematika v poľnohospodárstve (napr. veľkoošipáreň Košická Polianka), ako aj hygienické problémy vznikajúce v okolí veľkého mesta – ovzdušie, odpad, pitná voda... Z priemyselných závodov išlo najmä o Teslu a Strojárenský vojenský závod v Moldave, Strojsmalt Medzev a Sandrik v Štóse.

Z významnejších epidemiologických problémov išlo o opakovaný výskyt brušného týfu v Ďurkove a v Jasove, ako aj VHA v rámci epidémií u MHS Košice.

V 70. a 80. rokoch sa venovala veľká pozornosť sledovaniu zdravia ľudí v nadväznosti na vplyv VSŽ. V atestačných prácach MUDr. A. Koporová dokumentovala vplyv VSŽ na deťoch z Veľkej Idy (porovnávací súbor Rozhanovce), MUDr. M. Selínová na dospelých ľuďoch, žijúcich v PHO okolo VSŽ.

8. O rozvoj ústavu a dobré výsledky pri ochrane zdravia sa zaslúžili:
 • riaditelia ústavu – MUDr. E. Marčok, MUDr. J. Parkányi, ktorý bol vo funkcii prevažnú časť hodnoteného obdobia
 • v hygiene životného prostredia – MUDr. M. Selínová, Mgr. Freónová, sanitárny pracovník p. Bačo, p. Majdák
 • v hygiene detí a mládeže – MUDr. A. Koporová, CSc. Vzhľadom na dobré odborné vedomosti ju menoval hlavný hygienik SSR v r. 1986 aj za hlavnú odborníčku MZ SSR v hygiene detí a dorastu, sanitárna pracovníčka p. Kováčiková
 • v hygiene výživy – MVDr. J. Molčan, AHS p. Hájniková, p. Demková
 • v hygiene práce – Ing. Legényová, MUDr. L. Vozárová, AHS p. Vančová, J. Lukáčik
 • v epidemiológii a DDD – MUDr. I. Fogmeg, MVDr. V. Lešníková, AHS M. Olejárová, M. Pravcová, dezinfektor V. Hodina, A. Tupta
 • na úseku organizačno-dokumentačnom – JUDr. Kovalčíková
 • sekretariát – E. Szabová, I. Ducsayová

 

Okresná hygienicko-epidemiologická stanica Moldava nad Bodvou

1. Vznik:
R. 1952, zrušenie v r. 1960 – zlúčenie s OHS Košice.
2. Umiestnenie:
2 - 3 miestnosti v nevyhovujúcich priestoroch (fara).
3. Riaditelia:
MUDr. J. Malčovský
MUDr. E. Marčok

 

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V KOŠICIACH

1. Vznik:
Novelou zákona č. 272/1994 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2004. Do funkcie regionálneho hygienika bol ustanovený MUDr. Pavol Slezák.
2. Umiestnenie (súčasnosť):
Ipeľská 1 – v novostavbe laboratórnej budovy Hygieny žiarenia: riaditeľstvo, hospodársko-technické činnosti, odbor dokumentačno-právny, odbor hygieny výživy, odbor ochrany zdravia pred žiarením, odbor epidemiológie, odbor chemických analýz a genetická toxikológia
Rooseveltova 8 – odbor hygieny životného prostredia a zdravia, odbor hygieny detí a mládeže, odbor preventívneho pracovného lekárstva, odbor mikrobiológie životného prostredia, odbor podpory zdravia
Senný trh 4 – mikrobiologické laboratóriá (odbor lekárskej mikrobiológie)
3. Riaditelia – regionálni hygienici:

2004 - 2008
MUDr. Pavol Slezák

2008 - 2010
MUDr. Ladislav Kugla

2010 - 2012
MUDr. Katarína Strmenská

2012 - 2014
MUDr. Jana Kollárová

2014 - 2019
MUDr. Margita Kaplanová

2019 -
MUDr. Zuzana Dietzová, PhD., MPH

 

Podrobnosti

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia