Nachádzate sa tu

Často kladené otázky s odpoveďami

Elektronizácia (e-Government) (8)

Zákon 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) / Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) / Elektronické úradné schránky (e-Schránky) ...

Zo zákona sú oprávnenými osobami na vykonávanie zaručenej konverzie:

  1. orgán verejnej moci, advokát a notár,
  2. poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta, a
  3. patentový zástupca, ak nejde o konverziu verejnej listiny.

Nie každý advokát alebo notár poskytuje zaručenú konverziu. Službu štátu môžete využiť len u toho advokáta alebo notára, ktorý disponuje programovým vybavením umožňujúcim zaručenú konverziu.

Po uplynutí dátumu platnosti elektronického podpisu (certifikátu) sa z elektronického dokumentu nič nestratí, avšak sa stáva pre právne účely neplatným a nebude možné z neho vyhotoviť zaručenú konverziu, t. j. zhotovenie listinnej verzie so zachovaním právnych účinkov pôvodného dokumentu. Doporučujeme, nechať si vyhotoviť zaručenú konverziu ešte pred uplynutím platnosti elektronického podpisu a zároveň aj odzálohovať a nenechávať len v e-Schránke.

Overiť (elektronický) dokument podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo pečaťou si môžete prostredníctvom internetovej služby napr. na ÚPVS alebo napr. na https://qesportal.sk/.

Účastník konania musí požiadať prostredníctvom svojej e-Schránky na ÚPVS, že sa vzdáva práva na podanie odvolania. Po vybavení, účastník konania obdrží (pre konkrétne rozhodnutie) do e-Schránky doložku právoplatnosti a vykonateľnosti.

Elektronicky podpísané dokumenty expedujeme „do vlastných rúk“ s fikciou doručenia, tzn., že sa neprihliada na to, či prijímateľ správu prečítal/neprečítal. Aj neprečítaná elektronická správa do vlastných rúk sa považuje za doručenú uplynutím 15-tich dní úložnej lehoty, ktorá začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej úradnej správy v e-Schránke. Po uplynutí 15 dňovej úložnej lehoty začína plynúť zákonná lehota na odvolanie sa.

Zrejme, okrem vstupu do vlastnej e-Schránky ako fyzická osoba, máte udelené oprávnenie prístupu aj za iný subjekt. Skontrolujte pod akým účtom sa do e-Schránky na ÚPVS prihlasujete. Ak ste obdržali elektronickú doručenku, avšak samotná správa ešte neprišla (má omeškanie aj niekoľko hodín). Problém je na strane prevádzkovateľa portálu ÚPVS. Do úvahy prichádza aj možnosť, že Vaša e-Schránka nie je aktivovaná na elektronické doručovanie.

Návody, manuály a postupy nájdete na ÚPVS.

Využite službu zaslania elektronického podania prostredníctvom formulára na ÚPVS.

Peľ (2)

Koncentrácia peľových zŕn a monitoring...

Peľový monitoring sa vykonáva v týždenných intervaloch počas peľovej sezóny a výsledky sú zverejnené za predchádzajúci kalendárny týždeň (KT).

Väčšina alergikov začne pociťovať príznaky peľovej alergie, keď množstvo peľu v ovzduší dosiahne strednú hodnotu. Treba počítať s tým, že v blízkosti súvislejších rastlinných porastov sa vyskytuje vždy väčšie množstvo peľu.

Poradne zdravia (3)

Všetko týkajúce sa poradní zdravia...

Výsledok vyšetrenia svedčí o riziku mutagenity, nie o akútnom nádorovom ochorení. Pri zlom výsledku sa jedná o komplexný problém a odporúčame kontaktovať Poradňu genetickej toxikológie pre prevenciu rakoviny.

V poradni HIV/AIDS je možné si dať anonymne a bezplatne vyšetriť. Výsledky sa odovzdávajú len osobne.

V poradni odvykania od fajčenia Vám poradia naši kvalifikovaní zamestnanci.

Voda (5)

Zásady pri čistení a dezinfekcii vody, analýzy vzoriek vody, domové studne...

Odpoveď nájdete vo Vyhláške č. 308/2012 Z. z. MZ SR o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

O vhodnosti voľne prístupných prameňov na pitné účely nájdete informácie tu.

Zásady postupu pri čistení a dezinfekcii vody v individuálnych vodných zdrojoch nájdete v časti Povedeň - Záplava.

Výsledky kontroly kvality vody na kúpalisku predkladá prevádzkovateľ kúpaliska v elektronickej alebo písomnej forme najneskôr do 7 pracovných dní po ukončení laboratórnych analýz.

Najmenšie vzdialenosti domových studní od zdrojov možného znečistenia sú stanovené v STN 75 5115 „Studne individuálneho zásobovania vodou“, kde podľa priepustnosti pôdnych vrstiev má byť vzdialenosť studne od možného zdroja znečistenia 12 až 30 metrov. Kvalitu vody v studni odporúčame laboratórne overiť.

Technické (7)

Všetko k funkčnosti webového sídla...

Ak sa PDF dokument zobrazí v úzkej hornej časti obrazovky a čítanie je diskomfortné, problém možno spôsobuje Google Chrome. Skúste deaktivať otváranie PDF dokumentov v Google Chrome, prípadne vyskúšajte zásuvný modul na čítanie PDF, resp. skúste iný internetový prehliadač.

Ak pri požiadavke na vytlačenie internetovej stránky, resp. (PDF) dokumentu nedôjde k vytlačeniu, skontrolujte či nepoužívate internetový prehliadač Microsoft Edge. Ak áno, vyskúšajte alternatívny internetový prehliadač.

Pre ľahšiu čitateľnosť našich internetových stránok doporučujeme zrakovo hendikepovaným návštevníkom - čitateľom prepnúť zobrazenie na graficky odľahčenú Textovú verziu.

Pri matematicej úlohe je zapísaný výsledok nesprávny.
Pri obrázku dodržujte veľkosť písmen pri odčítavaní a písaní znakov.

Toto obmedzenie spôsobuje nastavenie Vášho internetového prehliadača. Zmeňte nastavenie pre Pop-up okná (napr. pre doplnok Google Toolbar) alebo pred kliknutím na externý odkaz zatlačte klávesu Ctrl resp. Ctrl+Alt prípadne kliknite na externý odkaz stredovým kolieskom na myške.

Pokiaľ Váš internetový prehliadač nemá nastavené Kódovanie na Automatické rozpoznávanie, je potrebné pre správne zobrazenie diakritiky nastaviť Kódovanie na Unicode (UTF-8).

Nezaradené (5)

Rôzne, ktoré sa podľa obsahu nezaradili do žiadnej z vyššie menovaných tématických skupín.

Čo sú osýpky a ďalšie informácie k tejto problematike si môžete prečítať na:

Kontakty na všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v celej SR nájdete tu.

Cenu je možné zistiť z cenníka alebo požiadať o zaslanie cenovej ponuky. Na základe konkrétnej objednávky je potrebné si dohodnúť termín odberu resp. merania.

V časti Register spôsobilých osôb pre konkrétny register sa nachádza tlačivo so žiadosťou.

| Domov | Technická podpora | Mapa stránok | Vyhlásenie o cookies | Vyhlásenie o prístupnosti | Nahlásiť problém |

© Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice, SR +421/55/7860101, https://www.ruvzke.sk