Často kladené otázky s odpoveďami - Voda

Zásady pri čistení a dezinfekcii vody, analýzy vzoriek vody, domové studne...

Odpoveď nájdete vo Vyhláške č. 308/2012 Z. z. MZ SR o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

O vhodnosti voľne prístupných prameňov na pitné účely nájdete informácie tu.

Zásady postupu pri čistení a dezinfekcii vody v individuálnych vodných zdrojoch nájdete v časti Povedeň - Záplava.

Výsledky kontroly kvality vody na kúpalisku predkladá prevádzkovateľ kúpaliska v elektronickej alebo písomnej forme najneskôr do 7 pracovných dní po ukončení laboratórnych analýz.

Najmenšie vzdialenosti domových studní od zdrojov možného znečistenia sú stanovené v STN 75 5115 „Studne individuálneho zásobovania vodou“, kde podľa priepustnosti pôdnych vrstiev má byť vzdialenosť studne od možného zdroja znečistenia 12 až 30 metrov. Kvalitu vody v studni odporúčame laboratórne overiť.

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia