Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na epidemiologicky závažné činnosti
pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody

Aktualizované dňa 10.08.2020 17:45


Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia