Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na epidemiologicky závažné činnosti
v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách

Aktualizované dňa 02.04.2020 17:45


Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia