Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na epidemiologicky závažné činnosti
pri výrobe kozmetických výrobkov

Aktualizované dňa 01.04.2020 17:45


Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia