Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie
a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

Aktualizované dňa 20.10.2020 17:45


Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Mgr. Lucia Vartášová J.Hollého 699/57, 07101 Michalovce19.08.20202020/04145-DRA
MUDr. Peter Štefanič PhD.Štefánikova 1397/28, 07101 Michalovce19.08.20202020/04144-DRA
Radoslav Szeles Debraď 54, 04423 Debraď23.07.20202020/03926-DRA