Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie
a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

Aktualizované dňa 31.12.2019 17:45


Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Ing. Vasiľ Szabolcs Orgovánová 62, 07901 Veľké Kapušany28.11.20192018/06787-DRA
Ing. Vasiľ Szabolcs Orgovánová 62, 07901 Veľké Kapušany27.11.20192019/06523-DRA
Peter Gallik Okulka 13, 09301 Vranov nad Topľou27.11.20192019/06521-DRA