Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby, prevádzkovanie krematória


Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Katarína Hanková Kluknava 345, 05351 Kluknava24.10.20172017/05545-HRI
Adriana Smiková Záhradná 50, 05361 Spišské Vlachy11.07.20172017/02627-HRI
Radovan Jochman Slobody 32/183, 05313 Letanovce23.03.20172017/00929-HRI
František Pályuk Malé Trakany 152, 07642 Malé Trakany22.03.20172017/01311-HRI