Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby, prevádzkovanie krematória


Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Klaudia Šalachová Slavec 135, 04951 Slavec25.10.20162016/06017-HRI
Zuzana Sústriková Šafárikova 44, 04922 Gemerská Poloma25.10.20162016/06016-HRI
Anna Gurguľová Ľ.Štúra 39, 07101 Michalovce14.07.20162016/03941-HRI
Vladimír Krompasky Sídl. Cementár 630, 04402 Turňa nad Bodvou27.06.20162016/03595-HRI
Pavol Tomko Nová Doba 553/4, 07801 Sečovce24.03.20162016/01081-HRI
Gejza Baša Erdelyho 23, 07901 Veľké Kapušany24.03.20162016/01080-HRI
Milan Takáč Smutná 18, 04018 Košice - Krásna24.03.20162016/01048-HRI
Mgr. Magdaléna Poláková Bezručova 33, 04018 Košice - Krásna24.03.20162016/01001-HRI