ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB
na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby, krematória
Osvedčenie odbornej spôsobilosti vydal:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 KOŠICE
Dátum vydania
Číslo
Meno a priezvisko, titul
Adresa trvalého bydliska
osvedčenia
osvedčenia

Klaudia Šalachová
Slavec 135, 049 51 Slavec
25.10.2016
2016/06017-HRI
Zuzana Sústriková
Šafárikova 44, 049 22 Gemerská Poloma
25.10.2016
2016/06016-HRI
Anna Gurguľová
Ľ.Štúra 39, 071 01 Michalovce
14.07.2016
2016/03941-HRI
Vladimír Krompasky
Sídl. Cementár 630, 044 02 Turňa nad Bodvou
27.06.2016
2016/03595-HRI
Pavol Tomko
Nová Doba 553/4, 078 01 Sečovce
24.03.2016
2016/01081-HRI
Gejza Baša
Erdelyho 23, 079 01 Veľké Kapušany
24.03.2016
2016/01080-HRI
Milan Takáč
Smutná 18, 040 18 Košice - Krásna
24.03.2016
2016/01048-HRI
Magdaléna Poláková Mgr.
Bezručova 33, 040 18 Košice - Krásna
24.03.2016
2016/01001-HRI
Celkový počet záznamov: 8