ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB
na nákup, predaj a spracovanie húb
Osvedčenie odbornej spôsobilosti vydal:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 KOŠICE
Dátum vydania
Číslo
Meno a priezvisko, titul
Adresa trvalého bydliska
osvedčenia
osvedčenia

Mariya Dudish
Varšavská 2488/12, 040 13 Košice
14.09.2016
2016/04715-CZO
Szvetlana Répási
Baštova 429, 040 01 Košice
14.09.2016
2016/04591-CZO
Miroslav Tronka
Zemplín 71, 076 34 Zemplín
22.06.2016
2016/03265-CZO
Milan Takáč
Postupimská 6, 040 22 Košice
22.06.2016
2016/03232-CZO
Ján Haňo Ing.
Ul.Mieru 20, 044 24 Poproč
22.06.2016
2016/02489-CZO
Zuzana Haňová Ing.
Mieru 20, 044 24 Poproč
22.06.2016
2016/02488-CZO
Celkový počet záznamov: 6