ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB
na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie
a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie
Osvedčenie odbornej spôsobilosti vydal:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 KOŠICE
Dátum vydania
Číslo
Meno a priezvisko, titul
Adresa trvalého bydliska
osvedčenia
osvedčenia

Iveta Dučaiová
Ďurkov 236, 044 19 Ďurkov
10.11.2016
2016/06268-DRA
Mikuláš Hornyák
Hlinková 37, 040 01 Košice
10.11.2016
2016/06267-DRA
František Lipták
Trieda SNP 77, 040 11 Košice
19.04.2016
2016/01731-DRA
Peter Tomasch Ing.
Budimír 89, 044 43 Budimír
11.01.2016
2015/06990-DRA
Gabriel Sekereš MVDr.
Matuškova 2, 040 01 Košice
04.01.2016
2015/06925-DRA
Celkový počet záznamov: 5