Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1, 040 11 Košice

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB
na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby, prevádzkovanie krematória

  
Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Ivan Michalek Medza 2117/6, 05201 Spišská Nová Ves17.06.20152015/02904-HRI
Peter Nálepka Hrdinov SNP 141/191, 04425 Medzev17.04.20152015/00918-HRI
 
   
 Celkový počet záznamov: 2