Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby, prevádzkovanie krematória


Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Imrich Bitto Krátka 22, 04414 Čaňa03.11.20142014/04959-HRI
Mgr. Lívia Klaciková Gorazdova 1736/33, 05201 Spišská Nová Ves06.08.20142014/03593-HRI