ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB
 
na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie
 
a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie
 
Osvedčenie odbornej spôsobilosti vydal:
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 KOŠICE
 
Aktualizované: 30.12.2011 o 14:45:00
     
Dátum vydania
 
Číslo
 
Meno a priezvisko, titul
 
Adresa trvalého bydliska
 
osvedčenia
 
osvedčenia
 
 
Juraj Kavuľa MVDr.
 
Na Hradbách 2, 085 01 Bardejov
 
08.03.2011
 
2011 / 01266