ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby,
prevádzkovanie krematória

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydal:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

(Zoradené zostupne podľa vydania osvedčenia)
Rok 2009
Priezvisko, meno, titulAdresa trvalého bydliska
Ondrejová Darina044 68 Seňa 231
Tóth Tibor076 74 Drahňov 76
Petrúň Andrej072 64 Beňatina 40
Polák Ladislav072 64 Inovce 23
Osif Emil072 64 Podhoroď 84
Žaludková Anna055 63 Helcmanovce 67
Kolesárová AnnaVajanského 9, 071 01 Michalovce
Cvik Milan072 37 Lastomír 382
Macik Jaroslav072 63 Choňkovce 206

Celkový počet záznamov: 9