Profil verejného obstarávateľa

Verzia pre tlačPDF verzia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (ďalej len „RÚVZ so sídlom v Košiciach“) je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s platným Organizačným poriadkom Odbor ekonomiky a prevádzky.
Verejné obstarávanie je realizované podľa schváleného Plánu verejného obstarávania RÚVZ so sídlom v Košiciach na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek. RÚVZ so sídlom v Košiciach zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania a v Profile verejného obstarávateľa.

 

Názov: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
IČO: 00606723
DIČ: 2020928052
Sídlo: Ipeľská 1, 040 11 Košice
Štát: Slovenská republika
Štatutárny zástupca: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD., MPH
Kontaktná osoba: Ing. Milena Pancáková
Telefón: 055 / 7860 127
Fax: 055 / 7860 151
E-mail: pancakova@ruvzke.sk

 


 

Úrad pre verejné obstarávanie

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia