Praktická forma očkovacieho kalendára

Verzia pre tlačPDF verzia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s. prináša pre verejnosť praktickú formu Očkovacieho kalendára s cieľom podporiť prevenciu a zvýšiť zdravotné uvedomenie občanov.
Vzhľadom k tomu, že očkovanie sa v posledných rokoch stáva diskutovanou témou najmä v radoch rodičov, očkovací kalendár je spľahlivým zdrojom základných informácií o jednotlivých druhoch očkovania.

 

Prehľad očkovaní je vypracovaný v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky MZ SR č. 544/2011 Z. z.

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. distribuujú praktickú formu Očkovacieho kalendára od roku 2015 verejnosti prostredníctvom svojich regionálnych pobočiek, ambulancií pre deti a dorast a vložením očkovacieho kalendára do informačného balíčka, ktorý dostanú rodičky v pôrodniciach pri narodení dieťaťa.

 

Informácie o očkovaní sú prístupné aj na internetových sídlach Úradu verejného zdravotníctva SR, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR.

 

Úrad verejného zdravotníctva SR a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. = spoločné kroky k podpore prevencie.

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia