Poradne zdravia

Verzia pre tlačPDF verzia

Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia

Poskytovaním primeraných a zrozumiteľných informácií o zdraví sa zameriava najmä na prevenciu vzniku chronických neinfekčných chorôb. Opiera sa o iniciatívu a záujem občana eliminovať rizikové faktory a optimalizovať spôsob života.

 

Zdravotnovýchovné aktivity:

 

Poradňa zdravia:

Rozsah poradenských služieb:
 • Vyšetrenie vybraných parametrov z kvapky krvi odobratej z prsta (celkový a HDL cholesterol, glukóza, triacylglyceroly) prístrojom Reflotron. Na odber krvi je potrebné prísť nalačno.
 • Meranie krvného tlaku a pulzu.
 • Antropometrické merania, určenie BMI, percenta tuku v tele a hodnotenie rizika abdominálnej obezity.
 • Hodnotenie údajov z dotazníka (rizikové faktory), dotýkajúcich sa životného štýlu klientov.
 • Stanovenie rizika výskytu metabolického syndrómu a individuálneho rizika vzniku chronických neinfekčných ochorení.
 • Komplexné zhodnotenie všetkých ukazovateľov a hľadanie možností pozitívneho ovplyvnenia zníženia rizika metabolického syndrómu zmenou životného štýlu klienta.

Odborné konzultácie a vyšetrenia poskytujeme v pondelok – piatok od 8.00 do 10.00 h. na základe objednávky na: Rooseveltovej 8, Košice na odbore podpory zdravia a výchovy k zdraviu - 2. posch. č. d. 225, 055/611 42 30, podporazdravia@ruvzke.sk.

 

Poradňa správnej výživy:

 • informácie o zásadách správnej výživy,
 • oboznámenie sa s Odporúčanými výživovými dávkami pre obyvateľstvo SR,
 • možnosť stanovenia % tuku v tele,
 • výpočet energetickej a biologickej hodnoty celodennej stravy z napísaného jedálnička a jej vyhodnotenie vo vzťahu k Odporúčaným výživovým dávkam,
 • poradenstvo na ozdravenie výživy.

Odborné konzultácie, po objednaní sa, poskytujeme na: Ipeľskej 1, Košice na odbore hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, 055/78 60 131, putnokyova@ruvzke.sk.

 

Poradňa optimalizácie pohybovej aktivity:

 • realizácia pravidelnej pohybovej aktivity (zostava rehabilitačných cvikov, Kalanetika),
 • pohybové aktivity sú zamerané na prevenciu osteoporózy, redukciu telesného tuku, zlepšenie flexibility tela, formovanie a spevnenie svalových skupín; odstránenie nerovnomernosti svalov, nesprávneho držania tela, bolestí chrbta a končatín; zlepšenie metabolizmu, kondície tela; zvyšovanie vytrvalosti a tolerancie tela na fyzickú záťaž vlastnou váhou, fyzické a duševné uvoľnenie,
 • zisťovanie vitálnej kapacity pľúc spirometrom,
 • určenie percenta telesného tuku kaliperom.
Ďalšie dôležité informácie:
 • V prípade realizácie pohybovej aktivity klient cvičí na karimatke v pohodlnom športovom odeve 1,5 – 2 hodiny po jedle.
 • Kalanetika – počet opakovaných pohybov sa prispôsobuje kondícii klienta.

Odborné konzultácie a vyšetrenia poskytujeme v utorok – piatok v dohodnutom čase a bezplatne, na základe objednávky na: Rooseveltovej 8, Košice na odbore podpory zdravia a výchovy k zdraviu - 2. posch. č. d. 226, 055/611 42 17, podporazdravia@ruvzke.sk.

 

Hubárska poradňa:

Hlavným cieľom je minimalizovanie otráv z konzumu húb:

 • určovanie druhu donesených nazbieraných húb,
 • informácie o ich správnej kuchynskej úprave,
 • kurz pre záujemcov o zber a predaj čerstvých húb s preskúšaním znalostí a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre predaj čerstvých húb.

Odborné konzultácie sa poskytujú v čase hubárskej sezóny od 9. októbra do 30. novembra každý (pracovný) pondelok od 14.00 do 16.00 h. v zasadačke na: Rooseveltovej 8, Košice, 055/78 60 153 alebo 055/78 60 156, hv@ruvzke.sk.

 

Národné Toxikologické Informačné Centrum
NTIC

24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách
NONSTOP +421 2 54 774 166

 

Poradňa odvykania od fajčenia:

Používa dotazníkové metódy na zisťovanie stupňa závislosti, na základe individuálneho pohovoru a anamnestických údajov sa doporučuje vhodná forma odvykania za aktívnej účasti klienta.

U fajčiarov stanovujeme prístrojom Smokerlyzer koncentráciu alveolárneho oxidu uhoľnatého (CO) a karboxyhemoglobínu (COHb) vo vydychovanom vzduchu. CO je plyn bez farby a zápachu, ktorý vo vyššej koncentrácii môže až usmrtiť. Vzniká vďaka nedokonalému spaľovaniu, pri vysokých teplotách, kde je nedostatočný prísun kyslíka. V prípade fajčiarov to nastáva na konci ich horiacej cigarety. Pokiaľ sa CO vdýchne do pľúc vytvorí COHb, ktorý uberá telesným tkanivám určité množstvo kyslíka, ktorý je potrebný pre zdravé fungovanie orgánov. Srdce tak musí pracovať silnejšie a COHb sa stáva faktorom podporujúcim srdečné ochorenia. Zatiaľ čo množstvo CO v tele človeka je rôzne a závisí aj na mieste pobytu (mesto – obec), fajčiari majú omnoho vyššiu koncentráciu CO ako nefajčiari.

Odborné konzultácie, po objednaní sa, poskytujeme v stredu od 13.30 do 15.30 h. na: Rooseveltovej 8, Košice na odbore podpory zdravia a výchovy k zdraviu, 055/611 42 30, podporazdravia@ruvzke.sk.

 

Linka pomoci na odvykanie od fajčenia: +421 908 222 722

 

Fagerströmov dotazník závislosti na nikotíne

Otázka 0 b. 1 b. 2 b. 3 b.
1. Ako skoro po zobudení si zapaľujete prvú cigaretu? po 60 min. za 31 - 60 min. za 6 - 30 min. do 5 min.
2. Je pre vás ťažké nefajčiť v miestach, kde je fajčenie zakázané (kino, športová hala, ...)? nie áno    
3. Ktorá cigareta vás najviac uspokojuje? ktorákoľvek iná mimo prvej prvá ráno    
4. Koľko cigariet vyfajčíte denne? 10 a menej 11 - 20 21 - 30 31 a viac
5. Fajčíte dopoludnia viac ako v inom dennom čase? nie áno    
6. Fajčíte, aj keď ste chorý a väčšinu dňa ste v posteli? nie áno    
7. Aký obsah nikotínu majú cigarety, ktoré fajčíte? < 0,5 mg 0,6 – 1,1 mg > 1,2 mg  
8. Ako často vdychujete cigaretový dym (šlukovanie)? nikdy niekedy vždy  

 

 • HODNOTENIE (po sčítaní bodov):
 • 0 - 4 body: neznáma závislosť na nikotíne
 • 5 - 6 bodov: stredná závislosť
 • 7 - 9 bodov: silná závislosť
 • 10 - 14 bodov: veľmi silná závislosť

 

Poradňa prevencie HIV/AIDS:

Vykonáva sa v nej poradenstvo a odbery krvi na vyšetrenie anti - HIV protilátok. Vyšetrenie sa robí anonymne a bezplatne. Výsledky sa odovzdávajú osobne.

Odborné konzultácie poskytujeme v pracovných dňoch od 8.00 do 9.30 h. na: Sennom trhu 4, Košice na odbore lekárskej mikrobiológie, 055/622 18 13, aids@ruvzke.sk.

 

Poradňa očkovania:

 • poradenstvo v problematike povinného pravidelného očkovania detí, ktoré dosiahli určitý vek v zmysle očkovacieho kalendára pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých a príslušnej legislatívy,
 • poradenstvo v očkovaní pred cestou do zahraničia,
 • poradenstvo v problematike odporúčaného očkovania,
 • poradenstvo v očkovaní osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz,
 • poradenstvo v očkovaní detí s kontraindikáciami,
 • poradenstvo vo všetkých ďalších problémoch spojených s očkovaním.

Odborné konzultácie, po objednaní sa, poskytujeme na: Ipeľskej 1, Košice na odbore epidemiológie, 055/78 60 161 alebo 055/78 60 162, epi@ruvzke.sk.

 

 

[ OČKOVACIE KALENDÁRE ]

 

CHRÁŇME SA OČKOVANÍM
www.ockovaniechrani.sk

(Odborný garant ÚVZ SR)


Sprievodca očkovanímwww.sprievodcaockovanim.sk


Očkovanie Infowww.ockovanieinfo.sk

 

Poradňa genetickej toxikológie pre prevenciu rakoviny:

 • Vykonáva individuálne a skupinové poradenstvo, doporučenia a cytogenetické vyšetrenia chromozómov v problematike včasného pôsobenia genotoxických faktorov v životospráve, prostredí a pri práci.
 • Poskytuje záujemcom posúdenie profilu rizika mutagenita v osobnej životospráve a aktuálne informácie z medicínskej primárnej prevencie rakoviny a genetickej toxikológie.

 

Cieľom poradenstva je objasňovať záujemcom preventabilný charakter väčšiny nádorových ochorení a spôsob ochrany v ich konkrétnom prípade. Poukázať na príčinnú súvislosť medzi rizikovými faktormi osobnej životosprávy a výživy, či prostredia s vysokou úrovňou rakoviny v populácii.

 

Pre záujemcov poskytujeme tieto informácie a služby:

 • analýza anamnestických údajov klienta a personálneho profilu kritických rizikových epizód a periód,
 • hodnotenie „profilu rizika mutagenity“ v osobnej životospráve a prostredí u klienta, vrátane doporučení (to isté u vybraných skupín),
 • rakovina v rodine – anamnestická analýza dedičných a nededičných príčin,
 • všeobecné informácie o hlavných genotoxických a ochranných antimutagénnych faktoroch životosprávy a prostredia (prednáška, školenie),
 • genotoxické faktory výživy, karcinogenizácia a genotoxicita potravín a ochranné faktory výživy – nutričné desmutagény v prirodzených potravinách a ich protirakovinové účinky,
 • genotoxické faktory vonkajšieho a pracovného prostredia - prevencia,
 • prevencia rakoviny prirodzenou životosprávou a výživou a režimom,
 • skryté riziká v životospráve a prostredí a v metabolizme,
 • aktuálne poznatky onko-epidemiológie a etiológie nádorových ochorení.

 

Cytogenetické vyšetrenia chromozomálnych poškodení je možné vykonať len po predošlej odbornej konzultácii a zdôvodnenej anamnestickej indikácii.

 

Odborné konzultácie poskytujeme v stredu od 9.30 do 14.30 h, po individuálnej dohode a objednaní sa na 055/78 60 145 alebo na gajdos@ruvzke.sk.

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia