Podanie žiadosti

Verzia pre tlačPDF verzia

PODATEĽŇA

 

Zmeny v posudkovej činnosti s účinnosťou od 21.7.2020

 

Podanie žiadosti

Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Podanie možno urobiť písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva. Ak osobitný predpis ustanovuje povinnosť použiť na podanie určený formulár, podanie možno urobiť len použitím takého formulára.

 

Oznámenie v zmysle § 52 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. (formulár)
Žiadosť o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska (formulár)
Zoznam právnych predpisov v oblasti verejného zdravotníctva podľa typu prevádzky
Schéma postupu RÚVZ pri posudzovaní žiadostí na uvedenie priestorov do prevádzky
Postup pri zriaďovaní zariadenia pre deti a mládež - škola
Základné požiadavky na zariadenie pre deti a mládež - škola
Postup pri zriaďovaní zariadenia starostlivosti o ľudské telo
Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo
Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo - SAUNA
Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo - SOLÁRIUM
Postup pri zriaďovaní zariadení spoločného stravovania
Základné požiadavky na zariadenia spoločného stravovania
Žiadosť o vyhotovenie fotokópie osvedčenia (formulár)
Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti
Žiadosť o informáciu

 

Vzory prevádzkových poriadkov

 


 

Sadzobník správnych poplatkov

Spôsob úhrady správneho poplatku

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia