Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu

Verzia pre tlačPDF verzia

Vedúci odboru:
   RNDr. Eva Schnitzerová, PhD. - poverená vedením odboru
   055/611 42 62
   
   

Odbor:
   055/611 42 30
   podporazdravia@ruvzke.sk
Adresa:
   Detašované pracovisko - Rooseveltova 8 (GPS: 48°43'6"N 21°15'39"E)

 


 

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu sa člení na:
a) odd. epidemiológie chronických ochorení
b) odd. výchovy k zdraviu
c) poradenské centrum ochrany a podpory zdravia

Činnosť odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu je charakterizovaná napĺňaním štyroch základných zložiek akčného cyklu podpory zdravia: analýza situácie (odhad potrieb), plánovanie intervenčných aktivít, implementácia a vyhodnocovanie efektu intervencií. Rozsah a zameranie činnosti odboru sa riadi predovšetkým odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie, strategickými dokumentmi Európskej komisie a schválenými národnými programami a akčnými plánmi. Podieľa sa na pregraduálnej a postgraduálnej výchove lekárov, iných vysokoškolákov a stredných zdravotníckych pracovníkov.

Oddelenie epidemiológie chronických ochorení
- predmetom činnosti oddelenia je zber, analýza a interpretácia údajov a informácií o výskyte chronických chorôb, rizikových faktorov, ktoré ich podmieňujú, ako aj zdravia populácie, monitoring vzájomných vzťahov medzi cieľovými skupinami populácie a prostredím, s dôrazom na zisťovanie faktorov podmieňujúcich vznik chronických ochorení, ako aj faktorov podporujúcich zdravie, a to použitím epidemiologických metód práce.

Oddelenie výchovy k zdraviu
- cieľom oddelenia je prostredníctvom vzdelávacej a výchovnej činnosti podporovať a motivovať obyvateľstvo k aktívnej starostlivosti o svoje zdravie. Plní úlohy poskytovateľa informácií, propagátora zdravého životného štýlu, angažuje sa v edukačnej, publikačnej a edičnej činnosti. Používa metódy individuálneho, skupinového a hromadného pôsobenia, ako aj metódy špecifickej intervencie zamerané na primárnu prevenciu rizikových faktorov chronických ochorení.

Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia
- účelom poradenského centra je zlepšenie zdravotného stavu ľudí ovplyvnením ich vedomostí, postojov, správania, resp. spôsobu života. Vo svojej činnosti sa zameriava na prevenciu vybraných chronických chorôb včasnou detekciou rizikových faktorov. Pritom používa biochemické, epidemiologické a edukačné metódy a formy práce, ako sú skríning (surveillance) rizikových faktorov chronických chorôb a determinantov zdravia, individuálne, skupinové a hromadné poradenstvo, resp. navrhuje, organizuje a realizuje intervencie na podporu zdravia obyvateľstva.
V rámci poradenského centra ochrany a podpory zdravia sú zriadené nasledujúce poradne:
Poradňa zdravia,
Poradňa správnej výživy,
Hubárska poradňa,
Poradňa odvykania od fajčenia,
Poradňa prevencie HIV/AIDS,
Poradňa očkovania,
Poradňa genetickej toxikológie pre prevenciu rakoviny,
Poradňa optimalizácie pohybovej aktivity.
Podľa potreby a kapacitných možností sa zriaďujú ďalšie poradne.

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia