Odbor preventívneho pracovného lekárstva

Verzia pre tlačPDF verzia

Vedúci odboru:
   MUDr. Daniela Tarabčáková
   055/611 42 27
   
   

Odbor:
   055/611 42 12
   ppl@ruvzke.sk
Adresa:
   Detašované pracovisko - Rooseveltova 8 (GPS: 48°43'6"N 21°15'39"E)

 


 

Odbor preventívneho pracovného lekárstva sa člení na:
a) odd. hygieny práce
b) odd. sledovania zdravotného stavu a fyziológie práce

Odbor preventívneho pracovného lekárstva v rámci svojej činnosti sleduje vplyv pracovného prostredia a podmienok práce na zdravie zamestnancov. Získané poznatky využíva pre hodnotenie bionegatívnych a biopozitívnych vplyvov faktorov pracovného prostredia na zdravie zamestnancov a na usmerňovanie celospoločenskej a zdravotníckej prevencie ochorení a poškodenia zdravia podmienených prácou a pre usmerňovanie rozvoja a podpory zdravia zamestnancov. Analyzuje a hodnotí príčiny vedúce k poškodeniam zdravia faktormi práce a pracovného prostredia a navrhuje opatrenia na optimalizáciu pracovných podmienok. Odbor vykonáva štátny zdravotný dozor na zverenom úseku činnosti, pripravuje podklady pre opatrenia a rozhodnutia úradu, pripravuje záväzné stanoviská, odborné stanoviská pre ÚVZ SR, iné orgány štátnej správy a iné inštitúcie. Podieľa sa na plnení úloh programového vyhlásenia vlády a na plnení programov ochrany verejného zdravia ustanovených ÚVZ SR. Vykonáva konzultačnú a expertíznu činnosť. Podieľa sa na budovaní informačného systému na evidenciu rizikových prác. Zabezpečuje a podieľa sa na preskúšavaní a overovaní odbornej spôsobilosti a pripravuje osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie a odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami, vedie centrálny register osôb s touto odbornou spôsobilosťou. Zabezpečuje činnosť pracovnej zdravotnej služby na úrade. Podieľa sa na pregraduálnej a postgraduálnej výchove lekárov, iných vysokoškolákov a stredných zdravotníckych pracovníkov. Podieľa sa na zdravotno-výchovných aktivitách úradu a na plnení úloh v podpore zdravia. Na krajskej úrovni vykonáva nadstavbové činnosti, konzultácie a metodicky a odborne vedie a koordinuje činnosť RÚVZ v kraji na danom úseku verejného zdravotníctva.

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia