Odbor radiačnej ochrany

Verzia pre tlačPDF verzia

Vedúci odboru:
   doc. RNDr. Andrea Čipáková, PhD.
   055/7860 176
   
   

Odbor:
   055/7860 170
   hz@ruvzke.sk
Adresa:
   Ipeľská 1 (GPS: 48°43'23"N 21°14'03"E)

 


 

Odbor ochrany zdravia pred žiarením sa člení na:
a) oddelenie röntgenov, uzavretých a otvorených žiaričov
b) oddelenie dozimetrie a monitorovania rádioaktivity v životnom prostredí

Odbor ochrany zdravia pred žiarením je v súčasnosti jediným pracoviskom v Košickom a Prešovskom kraji, ktorý rieši problematiku ionizujúceho žiarenia v celom jej komplexe. Do kompetencie odboru spadá sledovanie a usmerňovanie radiačnej záťaže zamestnancov a obyvateľstva zo všetkých zdrojov ionizujúceho žiarenia oboch spomínaných krajoch. Vykonáva konzultačnú a expertíznu činnosť. Podieľa sa na pregraduálnej a postgraduálnej výchove lekárov, iných vysokoškolákov a stredných zdravotníckych pracovníkov. Podieľa sa na zdravotno-výchovných aktivitách úradu a na plnení úloh v podpore zdravia.

Oddelenie röntgenov, uzavretých a otvorených žiaričov
vykonáva štátny zdravotný dozor na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a uskutočňuje dozimetrické merania na pracoviskách. Podieľa sa na sledovaní radiačnej záťaže zamestnancov a obyvateľstva v súvislosti s ionizujúcim žiarením. Zúčastňuje sa pri prešetrovaní mimoriadnych udalostí (nehôd) na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. Zúčastňuje sa na príprave právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia pred žiarením.

Oddelenie dozimetrie a monitorovania rádioaktivity v životnom prostredí
zúčastňuje sa odberu vzoriek v teréne a na meraní vzoriek životného a pracovného prostredia. Vykonáva merania a vyhodnocuje dávky a dávkové príkony v ovzduší. Pripravuje a spracováva vzorky na rádiochemické rozbory a gamaspektrografické stanovenia. Zúčastňuje sa na meraní v prípade havárií, radiačných nehôd a záchytov. Oddelenie plní úlohy ako stála zložka Slovenského ústredia radiačnej monitorovacej siete, kde sa dodávajú podklady o prírodnej a umelej rádioaktivite vo všetkých zložkách životného prostredia a sleduje sa prírodná rádioaktivita v podloží, stavebných materiáloch a bytoch.

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia