Osobný úrad

Verzia pre tlačPDF verzia

Vedúci odboru:
   Ing. Iveta Ducsayová
   055/7860 101
   
   

Odbor:
   055/7860 147
   osobnyurad@ruvzke.sk
Adresa:
   Ipeľská 1 (GPS: 48°43'23"N 21°14'03"E)

 


 

Osobný úrad v zmysle zák. č. 400/2009 Z. z. zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú služobnému úradu zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovno - právnych vzťahov a z právnych vzťahov upravujúcich služobný pomer. Do náplne činnosti osobného úradu spadá aj personálna a mzdová agenda úradu a oblasť sociálnych vecí. Na čele osobného úradu je vedúci. Osobný úrad spracováva najmä tieto písomnosti:
a) služobné zmluvy vrátane dodatkov k služobnej zmluve,
b) pracovné zmluvy vrátane dodatkov k pracovnej zmluve,
c) dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
d) oznámenie o plate,
e) oznámenie o dĺžke dovolenky a pracovného času,
f) opis činnosti štátnozamestnaneckého miesta,
g) popis pracovných činností,
h) príprava podkladov pre vznik, zmenu a skončenie štátnozamestnaneckého a pracovného pomeru,
i) ďalšie písomnosti týkajúce sa štátnozamestnaneckého a pracovnoprávneho pomeru.

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia