Odbor mikrobiológie životného prostredia

Verzia pre tlačPDF verzia

Vedúci odboru:
   MVDr. Viliam Bizub
   055/611 42 29
   
   


Odbor:
   055/729 43 43
   mzp@ruvzke.sk

 

NRC pre koagulázopozitívne stafylokoky a ich toxíny:
   MVDr. Viliam Bizub
   055/729 43 43

NRC pre listeriózy:
   MVDr. Viliam Bizub
   055/729 43 43

 

Adresa:
   Detašované pracovisko - Rooseveltova 8 (GPS: 48°43'06"N 21°15'39"E)

 


 

Odbor mikrobiológie životného prostredia sa člení na:
a) odd. mikrobiológie potravín a vôd
b) odd. biológie životného prostredia
c) odd. kontroly dekontaminácie
d) odd. prípravy kultivačných médií

V rámci odboru mikrobiológie životného prostredia boli opatreniami MZ SR zriadené tieto národné referenčné centrá: a) NRC pre listeriózy b) NRC pre koagulázopozitívne stafylokoky a ich toxíny

Predmetom činnosti odboru mikrobiológie životného prostredia je skúmanie mikroorganizmov a organizmov v jednotlivých zložkách životného prostredia, ich vzájomných vzťahov a významu pre zdravie ľudí. Predmetom skúmania sú tie organizmy, ktoré svojou prítomnosťou alebo produktmi metabolizmu ovplyvňujú hygienickú kvalitu životného prostredia s dopadom na zdravotný stav populácie. Odbor vypracováva objektívne podklady pre odborné terénne pracoviská o stave jednotlivých zložiek životného prostredia z hľadiska mikrobiálnej kontaminácie, za účelom redukcie, prípadne eliminácie možného zdravotného rizika a zisťovanie faktorov prenosu pri výskyte nákaz. Podieľa sa na pregraduálnej a postgraduálnej výchove lekárov, iných vysokoškolákov a stredných zdravotníckych pracovníkov.

Oddelenie mikrobiológie potravín a vôd vykonáva mikrobiologické analýzy potravín s dôrazom na zisťovanie patogénnych, podmienene patogénnych a toxinogénnych mikroorganizmov. Vykonáva mikrobiologické analýzy pitných, minerálnych vôd a vôd na kúpanie so zameraním na stanovenie indikátorov fekálneho znečistenia, všeobecného znečistenia a stanovenia patogénnych a podmienene patogénnych mikroorganizmov.

Oddelenie biológie životného prostredia vykonáva biologický rozbor pitných, minerálnych vôd a vôd na kúpanie. Stanovuje prítomnosť améb vo vodách na kúpanie a vajíčok helmintov vo vodách a v pieskoch. Vykonáva biologický rozbor povrchových vôd a monitoruje výskyt peľových zŕn a spór plesní v ovzduší.

Oddelenie kontroly dekontaminácie vykonáva analýzy na kontrolu dekontaminácie, sanitácie a sterility predmetov, plôch a ovzdušia. Vykonáva kontrolu mikrobiálnej účinnosti sterilizačných zariadení a dezinfekčných roztokov. Vykonáva stanovenie stafylokokového enterotoxínu.

Oddelenie prípravy kultivačných médií činnosť oddelenia je zameraná na prípravu kultivačných médií, potvrdzujúcich testov, dekontamináciu použitých kultivačných médií, skla, laboratórnych pomôcok, umývanie a sterilizáciu.

NRC pre listeriózy predmetom činnosti je zabezpečovať základnú a nadstavbovú diagnostiku listeriózy, odborne usmerňovať laboratórnu diagnostiku na pracoviskách klinickej mikrobiológie a v laboratóriách mikrobiológie životného prostredia, zabezpečovať surveillance listeriózy.

NRC pre koagulázopozitívne stafylokoky a ich toxíny predmetom činnosti je vykonávať identifikáciu koagulázopozitívnych stafylokokov, overovať schopnosť produkcie enterotoxínov, toxínu syndrómu toxického šoku a exfoliatívnych toxínov kmeňmi Stafylococcus aureus izolovaných zo vzoriek životného a pracovného prostredia a klinického materiálu, vykonávať konzultačnú činnosť. NRC vykonáva špecializované činnosti v rozsahu vymedzenom v zriaďovacej listine.

 

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia