Odbor lekárskej mikrobiológie

Verzia pre tlačPDF verzia

Vedúci odboru:
   MUDr. Viera Lengyelová
   055/622 75 67
   
   

Odbor:
   055/622 75 67
   lm@ruvzke.sk

 

NRC pre diftériu:
   MUDr. Viera Lengyelová
   055/622 75 67
Laboratórium:
   055/622 15 07

NRC pre syfilis:
   MUDr. Beáta Nadzonová
   055/625 61 93

 

Adresa:
   Detašované pracovisko - Senný trh 4 (GPS: 48°43'7"N 21°15'58"E)

 


 

Odbor lekárskej mikrobiológie sa člení na:
a) odd. bakteriológie, bioterorizmu a molekulárnej biológie
b) odd. virológie a antiinfekčnej imunológie
c) odd. laboratórnej diagnostiky epidemiologicky významných sexuálne prenosných chorôb

V rámci odboru lekárskej mikrobiológie boli opatreniami MZ SR zriadené tieto národné referenčné centrá:
a) NRC pre diftériu
b) NRC pre syfilis

Predmetom činnosti odboru lekárskej mikrobiológie je zabezpečovanie nadstavbovej mikrobiologickej diagnostiky infekčných ochorení pre klinické a epidemiologické účely - účasť pri odhaľovaní prameňa a ciest prenosu nákazy a pri realizácii imunizačných programov. Uvedenú činnosť plní so zvláštnym dôrazom na špecializovanú diagnostiku a činnosť existujúcich NRC. Podieľa sa na pregraduálnej a postgraduálnej výchove lekárov, iných vysokoškolákov a laborantov. V rámci zdravotno-výchovných aktivít ústavu zabezpečuje anonymnú dostupnosť screeningových vyšetrení na anti-HIV protilátky. Vykonáva surveillance HIV/AIDS pre región Košice a Prešov.

NRC pre diftériu
predmetom činnosti je zabezpečovať nadstavbovú laboratórnu diagnostiku a surveillance diftérie, vypracovávať epidemiologické prehľady a vykonávať expertíznu a metodickú činnosť.

NRC pre syfilis
predmetom činnosti je zabezpečovať nadstavbovú laboratórnu diagnostiku syfilisu, zabezpečovať surveillance syfilisu, vykonávať expertíznu a metodickú činnosť.

 

Laboratórna príručka

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia