Odbor hygieny životného prostredia a zdravia

Verzia pre tlačPDF verzia

Vedúci odboru:
   MUDr. Zuzana Dietzová, PhD., MPH
   ☎ 055/729 43 44
   
   


Odbor:
   ☎ 055/611 42 18
   hzpz@ruvzke.sk
Adresa:
   Detašované pracovisko - Rooseveltova 8 (GPS: 48°43'6"N 21°15'39"E)

 


 

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia sa člení na:
a) odd. hygieny zložiek životného prostredia
b) odd. hygieny urbanizovaného prostredia
c) odd. hygieny pitnej vody

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia sa zameriava hlavne na problematiku vplyvu jednotlivých biopozitívnych a bionegatívnych faktorov vyskytujúcich sa v zložkách prírodného a antropogénne zmeneného alebo vytvoreného prostredia na zdravie ľudí. Prostredníctvom posudkovej činnosti orgánov verejného zdravotníctva a štátneho zdravotného dozoru uplatňuje hygienické požiadavky pri vymedzovaní a využívaní ochranných pásiem, pri zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou, pri zabezpečení hygienických požiadaviek na vodu na kúpanie, prírodné a umelé kúpaliská, v procese územného plánovania a pri výstavbe vybraných stavieb, pri posudzovaní sociálnych, epidemiologicky závažných, rekreačných, športových a ubytovacích služieb, vrátane podmienok bývania. Pripravuje aj ďalšie podklady a stanoviská pre opatrenia a rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Košiciach, pripravuje stanoviská, podklady a návrhy pre činnosť a opatrenia ÚVZ SR, zabezpečuje plnenie špecializovaných úloh stanovených najmä v problematike sledovania vplyvu jednotlivých zložiek životného prostredia (voda, pôda, ovzdušie, hluk, elmg pole a i.) na zdravie ľudí, zhromažďuje odborné informácie z danej problematiky, vykonáva konzultačnú a expertíznu činnosť v rámci svojej odbornej pôsobnosti, sleduje a v súčinnosti s ďalšími odbormi úradu analyzuje zdravotný stav populácie, zúčastňuje sa na zdravotno-výchovných aktivitách úradu. Zabezpečuje a podieľa sa na preskúšavaní a overovaní odbornej spôsobilosti a pripravuje osvedčenia o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení, v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, a odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória, vedie centrálny register osôb s touto odbornou spôsobilosťou. Podieľa sa na pregraduálnej a postgraduálnej výchove lekárov, iných vysokoškolákov a stredných zdravotníckych pracovníkov. Podieľa sa na zdravotno-výchovných aktivitách úradu a na plnení úloh v podpore zdravia. Na krajskej úrovni vykonáva konzultačné činnosti a metodicky a odborne vedie a koordinuje činnosť RÚVZ v kraji na zverenom úseku verejného zdravotníctva.

 

Príspevky odboru

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia