Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

Verzia pre tlačPDF verzia

Vedúci odboru:
   MVDr. Eva Gajancová
   055/7860 165
   
   

Odbor:
   055/7860 153
   hv@ruvzke.sk
Adresa:
   Ipeľská 1 (GPS: 48°43'23"N 21°14'03"E)

 


 

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov sa člení na:
a) odd. hygieny požívatín
b) odd. fyziológie výživy, posudzovania zdravotnej bezpečnosti potravín a predmetov bežného užívania

Predmetom činnosti odboru hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov je najmä sledovanie hygienickej a zdravotnej neškodnosti a biologickej hodnoty požívatín a zdravotnej neškodnosti predmetov bežného používania a kozmetických výrobkov, posudzovanie hygienických podmienok pre výrobu, spracovanie, skladovanie, dopravu, predaj a akúkoľvek inú manipuláciu s požívatinami, kozmetickými výrobkami, predmetov bežného používania a kozmetických výrobkov a tiež kontrola ich dodržiavania aj s ohľadom na minimalizovanie zdravotných rizík z požívatín, kozmetických výrobkov a z predmetov bežného používania. Sleduje otázky vzťahu výživy ako faktoru prostredia a človeka a ich vzájomnej podmienenosti, presadzuje hlavné zásady správnej výživy obyvateľstva v závislosti od základných fyziologických charakteristík a životných a pracovných podmienok. Vykonáva štátny zdravotný dozor podľa zák. č. 355/2007 Z. z. a úradnú kontrolu potravín podľa zák. č. 152/1995 Z. z. o potravinách. Pripravuje podklady pre opatrenia a rozhodnutia orgánov verejného zdravotníctva a orgánov úradnej kontroly potravín, vrátane odborných stanovísk, podkladov a návrhov pre MZ SR, iné ústredné orgány štátnej správy a iné inštitúcie. Podieľa sa a spolupracuje na plnení programov ozdravenia výživy a iných celospoločensky významných programov a projektov a na budovaní informačných systémov vo verejnom zdravotníctve. Vykonáva konzultačnú a expertíznu činnosť. Prostredníctvom posudkovej činnosti orgánov verejného zdravotníctva a štátneho zdravotného dozoru uplatňuje hygienické požiadavky aj pri zásobovaní potravinárskych prevádzok pitnou vodou, v procese územného plánovania a pri výstavbe stavieb. Zabezpečuje a podieľa sa na preskúšavaní a overovaní odbornej spôsobilosti a pripravuje osvedčenia o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb, vedie centrálny register osôb s touto odbornou spôsobilosťou. Podieľa sa na pregraduálnej a postgraduálnej výchove lekárov, iných vysokoškolákov a stredných zdravotníckych pracovníkov. Podieľa sa na zdravotno-výchovných aktivitách úradu a na plnení úloh v podpore zdravia. Na krajskej úrovni vykonáva nadstavbové činnosti, konzultácie a metodicky a odborne vedie a koordinuje činnosť RÚVZ v kraji na danom úseku verejného zdravotníctva.

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia