Odbor ekonomiky a prevádzky

Verzia pre tlačPDF verzia

Vedúci odboru:
   Ing. Milena Pancáková
   055/7860 127
   
   

Odbor:
   055/7860 128
   ekonom@ruvzke.sk
Adresa:
   Ipeľská 1 (GPS: 48°43'23"N 21°14'03"E)

 


 

Odbor ekonomiky a prevádzky sa člení na:
a) odd. ekonomické
b) odd. prevádzkové

Predmetom činnosti odboru ekonomiky a prevádzky je zabezpečovanie plánu hospodárenia s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, platieb, materiálno-technických a prevádzkových podmienok, starostlivosti o zamestnancov, PO a BOZP pre plnenie úloh RÚVZ so sídlom v Košiciach.

Oddelenie ekonomické
zabezpečuje úlohy plánu hospodárenia s pridelenými prostriedkami štátneho rozpočtu a financovania úradu, úlohy styku s peňažnými ústavmi, účtovníctva a fakturácií, majetku a operatívnej evidencie, ďalej obchodných zmlúv, verejného obstarávania tovarov a služieb, materiálno - technického zásobovania, pokladničnej služby a skladového hospodárstva.

Oddelenie prevádzkové
zabezpečuje úlohy hospodárskej správy budov, energetického hospodárstva, údržby a opráv vlastných i dodávateľských, technicko - inšpekčných činností, prevádzkových činností (stravovania, upratovania, prania, likvidácie odpadu a pod.), dopravnej služby, ako aj stavebných, strojných a technologických technických činností, zabezpečuje PO a BOZP.

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia