Odbor hygieny detí a mládeže

Verzia pre tlačPDF verzia

Vedúci odboru:
   MUDr. Jana Kollárová, MPH
   055/611 42 33
   
   

Odbor:
   055/611 42 13
   hdm@ruvzke.sk
Adresa:
   Detašované pracovisko - Rooseveltova 8 (GPS: 48°43'6"N 21°15'39"E)

 


 

Odbor hygieny detí a mládeže sa člení na:
a) odd. hygieny detí a mládeže
b) odd. primárnej prevencie poškodenia zdravia detí a mládeže

Predmetom činnosti odboru hygieny detí a mládeže je štúdium a analýza zdravotného stavu detí a mládeže vrátane vysokoškolákov, sledovanie a hodnotenie zdravotne významných aspektov životných podmienok detí a mládeže (životné prostredie, spôsob života), štúdium vzťahov medzi faktormi životného prostredia a zdravotným stavom detí a mládeže, kontrola dodržiavania ustanovených zdravotných kritérií životných a pracovných podmienok detí a mládeže. Odbor vykonáva štátny zdravotný dozor nad vytváraním a ochranou zdravých životných podmienok a nad ochranou zdravia detí a mládeže a úradnú kontrolu potravín v zariadeniach pre deti a mládež. Pripravuje podklady pre opatrenia a rozhodnutia úradu, pripravuje odborné stanoviská pre MZ SR, iné orgány štátnej správy a iné inštitúcie. Podieľa sa na plnení projektov a programov na ochranu zdravia obyvateľstva stanovených ÚVZ SR. Vykonáva konzultačnú a expertíznu činnosť. Podieľa sa na preskúšavaní a overovaní odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov. Podieľa sa na pregraduálnej a postgraduálnej výchove lekárov, iných vysokoškolákov a stredných zdravotníckych pracovníkov, ako aj na zdravotno-výchovných aktivitách úradu, najmä v rámci poradne zdravia. Na krajskej úrovni vykonáva nadstavbové činnosti, konzultácie a metodicky a odborne vedie a koordinuje činnosť RÚVZ v kraji na danom úseku verejného zdravotníctva.

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia