Odbor chemických analýz

Verzia pre tlačPDF verzia

Vedúci odboru:
   Ing. Martina Tomaszová
   055/7860 185
   
   

Odbor:
   055/7860 183
   ocha@ruvzke.sk
Adresa:
   Ipeľská 1 (GPS: 48°43'23"N 21°14'03"E)

 


 

Odbor chemických analýz (CHA) sa člení na:
a) odd. chemických analýz vôd a potravín
b) odd. objektivizácie expozícií v pracovnom a životnom prostredí
c) odd. fyzikálnych analýz
d) odd. genetickej toxikológie

 

V rámci Odboru CHA bolo opatreniami MZ SR zriadené národné referenčné centrum:
a) NRC pre hodnotenie neskorých účinkov chemických látok metódami genetickej toxikológie

 

Predmetom činnosti odboru chemických analýz je chemická analýza zložiek životného a pracovného prostredia, vrátane potravín, kozmetických výrobkov a predmetov bežného používania. Súčasťou činnosti odboru je aj analýza rôznych druhov biologického materiálu, fyzikálnych faktorov (hluk, EMG žiarenie, vibrácia) a genotoxických rizikových faktorov, ktoré odrážajú záťaž organizmu človeka zložkami životného a pracovného prostredia. Výsledky skúšok odboru slúžia ako podklady jednotlivým odborom úradu pre potreby výkonu štátneho zdravotného dozoru, sledovanie kvality životného a pracovného prostredia a zdravotného stavu obyvateľstva, podklady pre certifikáciu a posudzovanie vzoriek vykonávaných za úhradu. Podieľa sa na pregraduálnej a postgraduálnej výchove lekárov, iných vysokoškolákov, stredných zdravotníckych pracovníkov.

Oddelenie chemických analýz vôd a potravín (OCHAVP)

Činnosť oddelenia je zameraná na analýzu vôd (pitné vody, vody určené na kúpanie, prírodné a umelé kúpaliská), potravín a výživových doplnkov. Využívajú sa na to klasické analytické metódy, fotokolorimetrické, elektrochemické ako aj inštrumentálne analytické metódy ako je atómová absorpčná spektrometria, plynová chromatografia a kvapalinová chromatografia.

Oddelenie objektivizácie expozícií v pracovnom a životnom prostredí (OOPŽP)

Zamestnanci oddelenia zabezpečujú odber vzoriek pracovného ovzdušia, vnútorného ovzdušia budov, vzoriek životného prostredia priamo v teréne, následnú analýzu týchto vzoriek, odber a analýzu vzoriek biologických expozičných testov. Na oddelení sa k danej problematike vypracovávajú odborné stanoviská v súlade s planým právnym poriadkom.

Oddelenie fyzikálnych analýz (OFA)

Činnosť oddelenia je zameraná na meranie a hodnotenie fyzikálnych faktorov v životnom a pracovnom prostredí ako je zvuk, elektromagnetické žiarenie, osvetlenie, vibrácie, ÚV žiarenie a mikroklimatické podmienky. K danej problematike sa vypracovávajú odborné stanoviská v súlade s platným právnym poriadkom.

Oddelenie genetickej toxikológie (OGT)

Oddelenie zabezpečuje objektivizáciu a monitorovanie biologických účinkov genotoxických rizikových faktorov v životnom a pracovnom prostredí, v požívatinách a predmetoch bežného používania, vykonáva včasnú diagnostiku reverzibilných genetických poškodení u exponovaných skupín populácie.

 

Národné referenčné centrum (NRC) pre hodnotenie neskorých účinkov chemických látok metódami genetickej toxikológie:

NRC zabezpečuje špecializovanú primárnu prevenciu onkologických ochorení a poškodení genofondu populácie. Vykonáva vyšetrenia genotoxických účinkov rôznych rizikových faktorov a vplyvov v pracovnom a životnom prostredí, výžive a životospráve. V hygienickej praxi zabezpečuje objektivizáciu rizika mutagenity, skríning a monitoring pre rizikové prevádzky, regióny, jednotlivcov či vybraté skupiny populácie. Poskytuje poradenstvo a najnovšie poznatky z tejto problematiky v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie rakoviny jednotlivcom, skupinám a odborným záujemcom. Organizuje podujatia s cieľom výmeny odborných skúseností v uvedenej problematike.

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia