Odbor chemických analýz

Verzia pre tlačPDF verzia

Vedúci odboru:
   Ing. Martina Tomaszová
   055/7860 185
   
   


Odbor:
   055/7860 183
   ocha@ruvzke.sk
Adresa:
   Ipeľská 1 (GPS: 48°43'23"N 21°14'03"E)

 


 

Odbor chemických analýz sa člení na:
a) odd. klasických analytických metód a elektrochemických metód
b) odd. spektrálnych a separačných metód
c) odd. objektivizácie expozícií v pracovnom a životnom prostredí
d) odd. fyzikálnych analýz
e) odd. genetickej toxikológie

Predmetom činnosti odboru chemických analýz je chemická analýza zložiek životného a pracovného prostredia, vrátane potravín, kozmetických výrobkov a predmetov bežného používania. Súčasťou činnosti odboru je aj analýza rôznych druhov biologického materiálu, fyzikálnych faktorov (hluk, EMG žiarenie, vibrácia) a genotoxických rizikových faktorov, ktoré odrážajú záťaž organizmu človeka zložkami životného a pracovného prostredia. Súčasťou činnosti je aj analýza rôznych druhov biologického materiálu a fyzikálnych faktorov, ktoré odrážajú záťaž organizmu človeka zložkami životného a pracovného prostredia. Výsledky skúšok odboru slúžia ako podklady jednotlivým odborom úradu pre potreby výkonu štátneho zdravotného dozoru, sledovanie kvality životného a pracovného prostredia a zdravotného stavu obyvateľstva, podklady pre certifikáciu a posudzovanie vzoriek vykonávaných za úhradu. Podieľa sa na pregraduálnej a postgraduálnej výchove lekárov, iných vysokoškolákov, stredných zdravotníckych pracovníkov.

Oddelenie klasických analytických metód a elektrochemických metód činnosť oddelenia je zameraná na spracovanie a analýzu vzoriek vôd, požívatín, kozmetických výrobkov a predmetov bežného beužívania s využitím klasických analytických metód, fotokolorimetrie a elektrochemických metód.

Oddelenie spektrálnych a separačných metód na oddelení sa uskutočňuje analýza vzoriek s využitím inštrumentálnych analytických metód ako je atómová absorpčná spektrometria, plynová chromatografia a kvapalinová chromatografia.

Oddelenie objektivizácie expozícií v pracovnom a životnom prostredí zamestnanci oddelenia zabezpečujú odber vzoriek pracovného ovzdušia, vnútorného ovzdušia budov, vzoriek životného prostredia priamo v teréne, následnú analýzu týchto vzoriek, odber a analýzu vzoriek biologických expozičných testov. Na oddelení sa k danej problematike vypracovávajú odborné stanoviská v súlade s planým právnym poriadkom.

Oddelenie fyzikálnych analýz činnosť oddelenia je zameraná na meranie a hodnotenie fyzikálnych faktorov v životnom a pracovnom prostredí ako je zvuk, elektromagnetické žiarenie, osvetlenie, vibrácie, ÚV žiarenie a mikroklimatické podmienky. K danej problematike sa vypracovávajú odborné stanoviská v súlade s platným právnym poriadkom.

Oddelenie genetickej toxikológie zabezpečuje objektivizáciu a monitorovanie biologických účinkov genotoxických rizikových faktorov v životnom a pracovnom prostredí, v požívatinách a predmetoch bežného používania, vykonáva včasnú diagnostiku reverzibilných genetických poškodení u exponovaných skupín populácie.

 

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia