Kontakty

Verzia pre tlačPDF verzia

Koronavírus VÝZVA:

V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia v súvislosti s epidemiologickou situáciou vo výskyte koronavírusu, Vás žiadame, aby ste zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu s úradom využili hlavne elektronickú komunikáciu:

- elektronickú schránku RÚVZ Košice na ÚPVS Slovensko.sk (podanie spolu s prílohami musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom - KEP)

- e-mail úradu, t. j. podatelna@ruvzke.sk (podanie je potrebné doplniť dodatočne poštou, alebo elektronicky s KEP)


V súvislosti s výskytom nového koronavírusu 2019-nCoV bola na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach pre verejnosť zabezpečená pondelok až piatok počas pracovného času od 8.00 hod. do 14.00 hod. telefonická infolinka "call centrum" na telefónnych číslach 0918 389 841, 0918 389 842, 0910 747 531, 0902 187 390, 055/7860 164, 055/7860 163, 055/7860 162, 055/7860 161, 055/7860 160 a e-mail adresa koronavirus@ruvzke.sk.
Informácie o školách na telefónnom čísle: 0918 389 840.

 

Sekretariát:
Ipeľská 1, 040 11 Košice
055/7860 101
sekretariat@ruvzke.sk
fax: 055/7860 151

 

Podateľňa:
Ipeľská 1, 040 11 Košice
055/7860 138
podatelna@ruvzke.sk
hodiny Úradné hodiny podateľne

 

POZOR   Od 12.10. 2020 zmena úradných hodín podateľne


[ MAPA ]

 

Konzultácie a poradenstvo:

Od 12.10.2020 do odvolania sú pozastavené všetky osobné konzultácie a poradenstvo na všetkých pracoviskách na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach poskytuje konzultácie a poradenstvo v rámci svojej pôsobnosti a činnosti pre podnikateľské subjekty a verejnosť po telefonickom dohovore s príslušným vedúcim odboru. Kontakty na vedúcich odborov sa nachádzajú nižšie.

 

Mykologická poradňa:

Z dôvodu mimoriadnej situácie COVID-19 od 01. 06. 2020 až do odvolania sa neuskutoční mykologická poradňa.

 

 

Ústredné pracovisko, Ipeľská 1, Košice

Workplace Phone
Ústredné pracovisko
Ipeľská 1, 040 11 Košice
GPS: 48°43'23"N 21°14'03"E
Informátor
055/7860 111
resp.
055/7860 ...
regionálny hygienik a generálny tajomník služobného úradu
   MUDr. Zuzana Dietzová, PhD.

101
Úsek služobného úradu a regionálneho hygienika
sekretariát

101
referent výchovy a vzdelávania
   Darina Dravecká

102
ODBOR
   osobný úrad
   Ing. Iveta Ducsayová

147
101
ODBOR
   hospodársko - technických činností
   Ing. Milena Pancáková

128
127
ODBOR
   dokumentačno - právny
   JUDr. Jana Hajduková

106
107
odd. informatiky
   Ing. Peter Zrotka
121
120
ODBOR
   epidemiológie
   MUDr. Jana Seligová, PhD.

164
161
ODBOR
   hygieny výživy
   MVDr. Eva Gajancová

153
165
ODBOR
   ochrany zdravia pred žiarením
   Doc. RNDr. Andrea Čipáková, PhD.

170
176
ODBOR
   chemických analýz
   RNDr. Jozef Majoroš

183
185

 

 

 

Detašované pracovisko, Rooseveltova 8, Košice

Workplace Phone
Detašované pracovisko
Rooseveltova 8, 040 11 Košice
GPS: 48°43'06"N 21°15'39"E
Informátor
055/611 42 50
resp.
055/...
ODBOR
   hygieny životného prostredia a zdravia
   MUDr. Zuzana Dietzová, PhD.

611 42 18
729 43 44
ODBOR
   hygieny detí a mládeže
   MUDr. Katarína Strmenská, MPH

611 42 13
622 01 75
ODBOR
   preventívneho pracovného lekárstva
   MUDr. Daniela Tarabčáková

611 42 12
611 42 27
ODBOR
   mikrobiológie životného prostredia
   RNDr. Eva Tkáčová

611 42 34
729 43 43
NRC pre koagulázopozitívne stafylokoky a ich toxíny
   MVDr. Viliam Bizub

611 42 29
NRC pre listeriózy
   RNDr. Eva Tkáčová

729 43 43
ODBOR
   podpory zdravia a výchovy k zdraviu
   MUDr. Jana Kollárová - zástupca regionálneho hygienika

611 42 30
611 42 33

 

 

 

Detašované pracovisko, Senný trh 4, Košice

Workplace Phone
Detašované pracovisko
Senný trh 4, 040 11 Košice
GPS: 48°43'07"N 21°15'58"E
055/...
ODBOR
   lekárskej mikrobiológie
   MUDr. Viera Lengyelová


622 75 67
NRC pre diftériu
   MUDr. Viera Lengyelová

622 75 67
NRC pre syfilis
   MUDr. Beáta Nadzonová

625 61 93
NRC pre črevné parazitózy
   MUDr. Beáta Nadzonová

622 61 93

 

 

Telefonické kontakty pre nahlasovanie chorobnosti v školských a predškolských zariadeniach:
MUDr. Katarína Strmenská, MPH - 055 / 622 01 75
MVDr. Viera Lešníková - 055 / 611 42 13

 

 

Ako nás nájdete:

[ Vyhľadať cestu ]


 

QR kód
(vizitka - s kontaktnými údajmi)
QR kód s kontaktnými údajmi (klikni pre originálnu veľkosť QR kódu)

 

Hovory sú spoplatňované podľa cenníkov služieb operátorov poskytujúcich telekomunikačné služby ako hovory na bežnú pevnú linku. Žiadne volanie nie je službou s osobitnou tarifikáciou.

 

 

Aktualizované: 9. október 2020 - 13:04

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia