Prístup k informáciám

Verzia pre tlačPDF verzia

Postup pri žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

 


 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach pri vybavovaní žiadosti o sprístupnenie informácií postupuje podľa Smernice o opatreniach, ktoré ustanovujú spôsob prístupu k informáciám.

V zmysle § 5 ods. 1 zákona o slobode informácií, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (povinná osoba) zverejňuje informácie prostredníctvom webového sídla na svojich internetových stránkach a na informačných tabuliach.

 

V zmysle § 14 ods. 2 a 3 zákona o slobode informácií musí byť zo žiadosti zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v odseku 2, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

V zmysle § 17 ods. 1 a 2 zákona o slobode informácií žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a), ak tento zákon neustanovuje inak. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu (ods. 1), najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a).

 

Žiadatelia môžu prístup k informáciám žiadať:

 

Tlačivo na podanie žiadosti o informáciu

 

Ak požadovaná informácia tvorí podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov utajovanú skutočnosť, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach ju v súlade s § 8 zákona č. 382/2011 Z. z. nesprístupní!

 

Na základe žiadosti o vyhotovenie kópie požadovanej informácie na nosiči bude žiadateľovi účtovaný poplatok podľa Sadzobníka úhrad za sprístupňovanie informácií.

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia