Spracúvanie osobných údajov, Zodpovedná osoba

Verzia pre tlačPDF verzia

 

[ Zodpovedná osoba ]

 

Spracúvanie osobných údajov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice (ďalej len „RÚVZ Košice“) je orgánom verejného zdravotníctva v zmysle § 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“).

V súlade s § 60 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. vytvára a prevádzkuje informačné systémy, v ktorých zhromažďuje, uchováva a spracúva informácie, vrátane osobných údajov dotknutých osôb (ďalej len „osobné údaje“), potrebné na plnenie svojich úloh v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia.

V informačných systémoch sú spracúvané osobné údaje automatizovanými alebo čiastočne automatizovanými technickými prostriedkami (informačnými technológiami) a tiež neautomatizovanými prostriedkami (manuálne – v listinnej forme).

Spracovateľské činnosti s osobnými údajmi sú vykonávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie číslo 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a zákonom číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Informovanie dotknutých osôb v súlade s § 19 zákona o ochrane osobných údajov:

 1. Okruh dotknutých osôb
  je určený potrebami ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia v súlade s § 60 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z.; dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktoré sú účastníkmi konania podľa nižšie uvedených bodov 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.
 2. Účel a právny základ pre spracúvanie osobných údajov v súlade s § 13 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov
  1. Účely, ktorých právnym základom je zákon č. 355/2007 Z. z., zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon), zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
   1. riešenie národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie,
   2. riadenie, usmerňovanie a kontrola epidemiologickej bdelosti prenosných ochorení a plnenie imunizačného programu,
   3. vydávanie rozhodnutí a záväzných stanovísk,
   4. preskúšanie odbornej spôsobilosti a vedenie registra odborne spôsobilých osôb,
   5. výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly potravín,
   6. prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov a udeľovanie pokút,
   7. prešetrovanie sťažností a petícií,
   8. monitorovanie kvality pitnej vody u spotrebiteľa,
   9. prešetrovanie podozrení chorôb z povolania,
   10. monitorovanie zdravotného stavu obyvateľstva a jeho skupín vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným podmienkam, spôsobu života a zdravotného uvedomenia ľudí,
   11. monitorovanie vplyvu výživy na zdravie ľudí,
   12. vykonávanie identifikácie zdravotných rizík a poradňa zdravia,
   13. ukladanie opatrení.
  2. Účel, ktorého právnym základom je zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
   1. výkon štátneho dozoru v oblasti radiačnej ochrany,
   2. registrácia fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby na činnosti vedúce k ožiareniu a poskytovaní služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany,
   3. povoľovanie fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby na výkon činnosti vedúcej k ožiareniu,
   4. vydávanie rozhodnutí a záväzných stanovísk,
   5. oznamovacia povinnosť fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby na činnosti vedúce k ožiareniu,
   6. ukladanie opatrení.
  3. Účely, ktorých právnym základom je predzmluvný / zmluvný vzťah dotknutej osoby voči RÚVZ:
   1. poskytovanie / prijímanie služieb,
   2. verejné obstarávanie.
  4. Účtovníctvo a personalistika
   Právny základ (osobitné zákony):
   1. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
   2. zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
   3. zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch,
   4. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
   5. zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
   6. zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
   7. zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
   8. zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
   9. zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,
   10. zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
   11. Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností,
   12. zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
   Účel: vedenie účtovnej a personálnej agendy RÚVZ Košice.
  5. Právne spory
   Právny základ (osobitné zákony):
   1. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
   2. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
   3. zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov,
   4. zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov,
   5. zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
   Účel: riešenie právnych sporov medzi prevádzkovateľom, zamestnancami a tretími stranami právnymi prostriedkami.
 3. Tretie strany / prijímatelia pre poskytovanie osobných údajov
  Osobné údaje môžu byť sprístupnené alebo poskytnuté tretím stranám, prípadne iným oprávneným subjektom v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky a Európskej únie (napríklad súdy, polícia, orgány činné v preverovaní priestupkov a orgány činné v trestnom konaní).
 4. Predpokladaná doba spracúvania osobných údajov
  Osobné údaje budú spracúvané počas trvania účelu spracúvania podľa bodu 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5); po skončení účelu budú zlikvidované: osobné údaje v dátových súboroch budú po skončení účelu spracúvania vymazané z programových aplikácií a z elektronických médií. Dokumenty v písomnej forme, ktoré obsahujú osobné údaje budú zlikvidované skartovaním po skončení účelu spracúvania s výnimkou tých dokumentov, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov; tie bude RÚVZ Košice po skončení účelu spracúvania uchovávať v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a po uplynutí úložnej doby v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov likvidovať.
 5. Vyhlásenie RÚVZ
  Osobné údaje dotknutých osôb nebude RÚVZ Košice využívať na iné účely ako sú uvedené v bode 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5), spracúvať ich v rozsahu nad rámec, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu spracúvania a poskytovať, prípadne sprístupňovať iným subjektom s výnimkou subjektov uvedených v bode 3. Osobné údaje dotknutých osôb nebudú prenesené do krajín mimo Slovenskej republiky a Európskej únie. Osobné údaje dotknutých osôb nebudú zverejňované, s výnimkou splnenia zákonnej povinnosti zverejnenia registra odborne spôsobilých osôb podľa zákona č. 355/2007 Z. z., zverejnenia zmlúv v Centrálnom registri zmlúv, zverejnenia osobných údajov v Centrálnom registri pohľadávok štátu, povinného zverejňovania faktúr, objednávok a zmlúv.
 6. Zodpovedná osoba (Data Protection Officer – DPO)
  RÚVZ Košice poveril v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov za účelom dohľadu nad zákonnosťou spracúvania osobných údajov, poskytovaní súčinnosti v konaní s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a vybavovania žiadostí dotknutých osôb v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zodpovednú osobu:
  PROENERGY SERVICE s.r.o.
  Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
  IČO: 52037592
  +421 948 200 301
  zodpovedna.osoba.ruvzke@uvzsr.sk
 7. Práva dotknutých osôb
  Okrem práva na informácie uvedené v bodoch 1 až 6 majú dotknuté osoby právo:
  1. požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ich týkajú,
  2. žiadať o opravu nesprávnych údajov,
  3. namietať voči spracúvaniu osobných údajov,
  4. podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia