GDPR - IS epidemiologické trasovanie (COVID - 19)

Verzia pre tlačPDF verzia

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre: IS epidemiologické trasovanie (COVID - 19)

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:
Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice, IČO: 00606723, sekretariat@ruvzke.sk

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:
PROENERGY SERVICE s.r.o.
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 52037592
+421 948 200 301
dpo5@proenergy.sk

 

Kontaktné miesto pre dotknuté osoby v súvislosti so spracovaním osobných údajov na spoločný účel je:
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava, http://www.uvzsr.sk/
 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
  Účelom spracúvania osobných údajov je: zabezpečenie epidemiologického trasovania a ochrany pred šírením pandémie ochorenia COVID - 19, podpora infikovaných COVID - 19 pre spomenutie si na osobne kontaktované osoby počas inkubačnej doby do potvrdenia infekcie.
  Osobné údaje sa spracúvajú na základe: súhlasu dotknutej osoby čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany
  Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.
 2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
  Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: osoba infikovaná COVID - 19 a osoby, ktoré prišli do styku s týmito osobami.
  Rozsah spracúvaných osobných údajov: lokalizačné údaje GPS údaje z bázových staníc telekomunikačných operátorov (presnosť 100m až 6000m) a časové okno (min 5 min), telefónne číslo, meno, priezvisko, bezvýznamový identifikátor – multipass.
 3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
  Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:
  So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.
 4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
  Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
 5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
  Osobné údaje získané od telekomunikačného operátora (BTS základne – údaje určené pre fakturáciu a analýzu prevádzky).
 6. Doba uchovávania osobných údajov
  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 72 hodín.
 7. Profilovanie
  Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
 8. Práva dotknutej osoby
  Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním e-mailu na adresu: sekretariat@ruvzke.sk, na telefónnom čísle: 055/7860101, písomne alebo osobne na adrese prevádzkovateľa.
 9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
  Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ dotknutej osobe nezabezpečí poskytnutie služby. Osobné údaje môžu byť poskytnuté aj na základe zákonnej požiadavky, v tomto prípade má dotknutá osoba povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia môže dôjsť k porušeniu zákona.

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia