Často kladené otázky s odpoveďami - Elektronizácia (e-Government)

Zákon 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) / Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) / Elektronické úradné schránky (e-Schránky) ...

Zo zákona sú oprávnenými osobami na vykonávanie zaručenej konverzie:

  1. orgán verejnej moci, advokát a notár,
  2. poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta, a
  3. patentový zástupca, ak nejde o konverziu verejnej listiny.

Nie každý advokát alebo notár poskytuje zaručenú konverziu. Službu štátu môžete využiť len u toho advokáta alebo notára, ktorý disponuje programovým vybavením umožňujúcim zaručenú konverziu.

Po uplynutí dátumu platnosti elektronického podpisu (certifikátu) sa z elektronického dokumentu nič nestratí, avšak sa stáva pre právne účely neplatným a nebude možné z neho vyhotoviť zaručenú konverziu, t. j. zhotovenie listinnej verzie so zachovaním právnych účinkov pôvodného dokumentu. Doporučujeme, nechať si vyhotoviť zaručenú konverziu (napr. Rozhodnutia, Záväzného stanoviska) ešte pred uplynutím platnosti elektronického podpisu a zároveň aj odzálohovať a nenechávať len v e-Schránke.

Overiť (elektronický) dokument podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo pečaťou si môžete prostredníctvom internetovej služby napr. na https://zep.disig.sk/ alebo napr. na https://www.slovensko.sk/.

Účastník konania musí požiadať prostredníctvom svojej e-Schránky na ÚPVS, že sa vzdáva práva na podanie odvolania. Po vybavení, účastník konania obdrží (pre konkrétne rozhodnutie) do e-Schránky doložku právoplatnosti a vykonateľnosti.

Elektronicky podpísané dokumenty expedujeme „do vlastných rúk“ s fikciou doručenia, tzn., že sa neprihliada na to, či prijímateľ správu prečítal/neprečítal. Aj neprečítaná elektronická správa do vlastných rúk sa považuje za doručenú uplynutím 15-tich dní úložnej lehoty, ktorá začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej úradnej správy v e-Schránke. Po uplynutí 15 dňovej úložnej lehoty začína plynúť zákonná lehota na odvolanie sa.

Zrejme, okrem vstupu do vlastnej e-Schránky ako fyzická osoba máte udelené oprávnenie prístupu aj za iný subjekt. Na prihlasovacej stránke ÚPVS je ponuka pre Výber subjektu pre zastupovanie. Skontrolujte si pod akým účtom sa do e-Schránky prihlasujete.

Návody, manuály a postupy nájdete na ÚPVS.

Využite službu zaslania elektronického podania prostredníctvom formulára.

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia