Európsky imunizačný týždeň (2019)

Verzia pre tlačPDF verzia

Európsky imunizačný týždeň

 

EIW

 

Slovenská republika sa aj v roku 2019 zapája do Európskeho imunizačného týždňa (EIW), ktorý sa uskutoční v dňoch od 24. do 30. 4. 2019. Kampaň od roku 2005 každoročne vyhlasuje Európsky úrad Svetovej zdravotníckej organizácie. Do kampane sa môžu zapojiť, a úspešne sa zapájajú všetky krajiny. Hlavným cieľom kampane je zvýšiť informovanosť verejnosti o očkovaní a eliminovať oblasti s nízkou zaočkovanosťou.

 

Slogan tohtoročnej kampane znie nasledovne:

„Vaccine heroes“ / „Hrdinovia vakcinácie“

 

Hrdinovia vakcinácie sú zdravotnícki pracovníci, ktorí vykonávajú očkovanie, rodičia, ktorí sa rozhodnú očkovať svoje deti a tí, ktorí vyhľadávajú informácie založené na dôkazoch a šíria ich ďalej.

 

„Vakcíny účinkujú“

EIW

 

Cieľom EIW je zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosti očkovania po celý život a tým pomáhať budovať a udržiavať kolektívnu imunitu v celom európskom regióne.

Očkovanie je významným preventívnym opatrením nielen pre jednotlivca, ale aj pre celú spoločnosť, vďaka ktorému môžeme predchádzať vybraným prenosným ochoreniam. Vplyv očkovania na zdravie populácie má obrovský celosvetový význam na zníženie chorobnosti a úmrtnosti. Už v minulom storočí sa preukázalo, že očkovanie väčšej časti populácie vedie k ochrane nielen očkovaných, ale aj neočkovaných osôb vďaka tzv. kolektívnej imunite. Tá je dosiahnutá tým, že očkovaním sa zníži cirkulácia pôvodcu choroby v imunizovanej komunite. Čím viac ľudí je zaočkovaných, teda chránených proti infekčným chorobám, tým viac sa znižuje možnosť šírenia mikroorganizmov v prostredí a vyvolania závažných prenosných chorôb.

Na realizácii aktivít EIW sa bude podieľať aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, na ktorom je v rámci Poradenského centra ochrany a podpory zdravia zriadená Poradňa očkovania. Poradňa poskytuje poradenstvo v problematike povinného pravidelného očkovania detí a dospelých v zmysle očkovacieho kalendára, poradenstvo v očkovaní pred cestou do zahraničia, v problematike odporúčaného očkovania a poradenstvo v očkovaní osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz.

 

Bližšie informácie a materiály ku kampani sú uverejnené na webových stránkach tu.

 

Materiály na stiahnutie:

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia