Európsky imunizačný týždeň (2016)

Verzia pre tlačPDF verzia

EIW

 

Európsky imunizačný týždeň - 11. ročník

„Vyplňme medzeru v imunizácii“

 

Slovenská republika sa, tak ako aj po iné roky, zapája do Európskeho imunizačného týždňa (EIW), ktorý sa uskutoční v termíne od 24. do 30. 4. 2016. Kampaň od roku 2005 každoročne vyhlasuje Európska úradovňa Svetovej zdravotníckej organizácie. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o dôležitosti očkovania ako jednej najjednoduchšej, bezpečnej a efektívnej formy prevencie prenosných ochorení.

 

EIW

 

Kampaň sa zameriava na opatrenia, ktoré je potrebné prijať v európskych krajinách, aby bola zabezpečená primeraná ochrana pred výskytom a šírením osýpok a rubeoly v európskom regióne.

V Slovenskej republike sa začalo so systematickým celoplošným očkovaním koncom štyridsiatych rokov minulého storočia. V roku 1986 bol prijatý Národný imunizačný program Slovenskej republiky, ktorého cieľom je eliminovať až eradikovať infekčné ochorenia systematickým zabezpečovaním efektívnej imunizácie detí a dospelých. Vzhľadom na súčasný intenzívny pohyb obyvateľstva vo svete nie je však zavlečenie akejkoľvek infekčnej choroby do ktorejkoľvek krajiny vrátane Slovenska vylúčené. Pokiaľ je pôvodca nákazy prítomný v populácii niektorej krajiny, riziko zavlečenia infekcie stále trvá. Pravidelné povinné očkovanie detí v Slovenskej republike sa vykonáva proti desiatim infekciám, a to proti: záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym infekciám, pneumokokovým invazívnym infekciám, osýpkam, príušniciam a rubeole.

Na realizácii aktivít EIW sa bude podieľať aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, na ktorom je v rámci Poradenského centra ochrany a podpory zdravia zriadená Poradňa očkovania. V rámci dopredu dohodnutej konzultácie poradňa poskytuje poradenstvo v problematike povinného pravidelného očkovania detí a dospelých v zmysle očkovacieho kalendára, poradenstvo v očkovaní pred cestou do zahraničia, v problematike odporúčaného očkovania a poradenstvo v očkovaní osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz.

 

Bližšie informácie nájdete tu

 

Materiály na stiahnutie:

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia