Európsky imunizačný týždeň (2015)

Verzia pre tlačPDF verzia

EIW

Európsky imunizačný týždeň - 10. ročník

Slovenská republika sa už po 10. krát zapája do Európskeho imunizačného týždňa, ktorý sa uskutoční v termíne od 20. do 25. 4. 2015. Cieľom realizácie tejto kampane, ktorú od roku 2005 každoročne vyhlasuje Európska úradovňa Svetovej zdravotníckej organizácie, je podpora úrovne zaočkovanosti a zlepšenie informovanosti o očkovaní proti nákazám, ktorým sa dá očkovaním úspešne predchádzať a potreba reakcie na antivakcinačné aktivity.

Témou jubilejného 10. ročníka je potreba obnovenia záujmu o očkovanie na politickej, profesionálnej a individuálnej úrovni.

Očkovanie stále patrí k významným a účinným spôsobom prevencie infekčných chorôb. Účinnosť očkovania je jednoznačne dokázaná ústupom až vymiznutím mnohých ochorení, ktorým sa dá vďaka očkovaniu predchádzať. V Slovenskej republike sa začalo so systematickým celoplošným očkovaním koncom štyridsiatych rokov minulého storočia. V roku 1986 bol prijatý Národný imunizačný program Slovenskej republiky, ktorého cieľom je eliminovať až eradikovať infekčné ochorenia systematickým zabezpečovaním efektívnej imunizácie detí a dospelých. Vzhľadom na súčasný intenzívny pohyb obyvateľstva vo svete nie je však zavlečenie akejkoľvek infekčnej choroby do ktorejkoľvek krajiny vrátane Slovenska vylúčené. Pokiaľ je pôvodca nákazy prítomný v populácii niektorej krajiny, riziko zavlečenia infekcie stále trvá.

Pravidelné povinné očkovanie detí v Slovenskej republike sa vykonáva proti desiatim infekciám, a to proti: záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym infekciám, pneumokokovým invazívnym infekciám, osýpkam, príušniciam a rubeole.

Na realizácii aktivít Európskeho imunizačného týždňa, zameraných na zvýšenie povedomia o dôležitosti očkovania, sa bude podieľať aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, na ktorom je v rámci Poradenského centra ochrany a podpory zdravia zriadená Poradňa očkovania. V rámci dopredu dohodnutej konzultácie poradňa poskytuje poradenstvo v problematike povinného pravidelného očkovania detí a dospelých v zmysle očkovacieho kalendára, poradenstvo v očkovaní pred cestou do zahraničia, v problematike odporúčaného očkovania a poradenstvo v očkovaní osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz.

Bližšie informácie nájdete tu

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia