Kampaň Zdravé pracoviská (2013)

Verzia pre tlačPDF verzia

Kampaň BOZP

Kampaň Zdravé pracoviská, ktorá prebieha od roku 2000 (predtým známa ako „Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“), je jedným z hlavných nástrojov agentúry EU-OSHA zameraných na zvyšovanie informovanosti o problémoch súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a podporu myšlienky, že dobré zdravie a bezpečnosť sú dobré aj pre podnik.

Tieto kampane sú v súčasnosti najväčšie svojho druhu vo svete.


2012 – 2013: Spolupráca pri prevencii rizík
Kampaň BOZP

Kampaň agentúry na obdobie rokov 2012 – 2013 je zameraná na prevenciu rizika. Jednoducho povedané, prevencia súvisí s riadením rizík súvisiacich s prácou s cieľom pomôcť znížiť počet pracovných úrazov a chorôb z povolania.
Konečnú zodpovednosť za riadenie rizík nesú zamestnávatelia a vrcholový manažment, ale ich snaha nemôže byť úspešná bez aktívnej účasti zamestnancov.
Z uvedených dôvodov kladie táto kampaň osobitný dôraz na to, aké je dôležité, aby vedenie v podobe vrcholového manažmentu a vlastníkov spolupracovalo za aktívnej účasti zamestnancov.

 

Viac na domovskej stránke: Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

 

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia